การตั้งเวลานับถอยหลังเพื่อปิดคอมพิวเตอร์
start>run>shutdown -s -t จำนวนวินาที

เช่น Shutdown -s -t 3600  หมายถึงนับถอยหลัง 1 ชั่วโมง


ถ้าต้องการยกเลิกการนับถอยหลังให้ใช้คำสั่ง
shutdown -a