เมื่อเสร็จสิ้นโครงการวันนิสิตดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2548 ในวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2549 แล้ว โครงการต่อไปของงานวินัยและพัฒนานิสิต ก็ตามมาติด ๆ ในห้วงระยะเวลาไม่ใกล้ไม่ไกล โดยจัดงานในระหว่างวันที่ 25 - 26 มีนาคม 2549
         โครงการนั้นก็คือ  โครงการเครือข่ายเยาวชนป้องกันยาเสพติดในชุมชน ประจำปี พ.ศ.2549 (Anti  Drug  Network  Community 2006) 
          ซึ่งจังหวัดพิษณุโลก โดยท่านผุ้ว่าราชการจังหวัดได้อนุมัติการจัดโครงการดังกล่าว  โดยให้การสนับสนุนงบประมาณในวงเงิน 45,000 บาท 
          โดยมหาวิทยาลัยนเรศวร  ได้ใช้ยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (Potential  Demand)  ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่  โดยเลือกสถานที่จัดงานเป็นแหล่งที่พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ  ชุมชนขนาดกลางใกล้มหาวิทยาลัยนเรศวร นั่นคือ วัดคุ้งวารี 
           เหตุผลในการเลือกพื้นที่นี้ก็คือยุทธการการทำงานเชิงรุก  เข้าถึงชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเยาวชนในท้องที่  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและเฝ้าระวังยาเสพติด ทั้งภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร และชุมชนรอบ ๆ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ผลเป็นประการใด  ดิฉันจะเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะ