GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

KKU_KM_Meeting on 3 March 2006 (1)

การคลัง และ พัสดุ "แลก เปลี่ยน เรียน รู้ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย"

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สืบเนื่องจากการ "เสวนาเครือข่าย UKM" ตั้งแต่เดือน กันยายน ๒๕๔๘ และ ทีม KKU_KM ได้เลือก "การพัฒนาด้านการคลัง พัสดุ" เป็นยุทธศาสตร์ที่ต้องแจ้ง ก.พ.ร ภายใน ๒๘ ก.พ ๒๕๔๙ ( Link)

เพื่อให้ "นโยบาย สู่การปฏิบัติจริง ( Policy Deployment )" ดังนั้น รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร ในฐานะ "คุณอำนวย" จึงเรียน "ทีมงานคลังและพัสดุ" มาร่วม "แลก เปลี่ยน เรียน รู้" เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์ดังกล่าวในวันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๙ ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม SME ชั้น ๖ อาคารบริการวิชาการ

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 17269
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)