สัสดีจังหวัดชุมพร

  ติดต่อ

  การลงบัญชีทหารกองเกินและการรับหมายเรียก  

แผนกสัสดีจังหวัดชุมพร

สถานที่ตั้ง ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ชั้น ๓ ถนนอาภากร ตำบลนาชะอัง                           อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ข่าวประชาสัมพันธ์

     ๑. ชายที่มีสัญชาติไทยตามกฎหมาย อายุย่างสิบแปดปี (เิกิด พ.ศ.๒๕๓๑ ) ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินที่อำเภอภูมิลำเนา ( ให้ยึดถือตามทะเบียนบ้านของบิดาเป็นหลัก ) ภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๔๘ หากพ้นกำหนดจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย มีโทษ จำคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกินสามร้อยบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ โดยนำหลักฐานไปแสดงต่อสัสดีอำเภอดังนี้

          ๑.๑ บัตรประจำตัวประชาชน

          ๑.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน  (นำของบิดา + มารดา + ตนเอง ) 

          ๑.๓ สูติบัตร

     ๒. บุคคลซึ่งมีอายุย่างยี่สิบเอ็ดปี (เกิด พ.ศ.๒๕๒๘) ซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกินไว้ที่อำเภอแล้ว ให้ไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.๓๕) ภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๔๘ หากพ้นกำหนดจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย มีโทษ จำคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกินสามร้อยบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ โดยนำหลักฐานไปแสดงต่่อสัสดีอำเภอดังนี้

          ๒.๑ บัตรประจำตัวประชาชน

          ๒.๒ ใบสำคัญ ( สด.๙ )

          ๒.๓ หากไม่สามารถไปรับด้วยตนเองได้ ต้องให้ผู้ซึ่งบรรลุนิติภาวะและเชื่อถือได้ไปรับหมายเรียกแทนโดยทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้รับแทนไปด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร

หมายเลขบันทึก: 1725, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-22 14:50:27+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)