การทำlabด่วนในpatho-OTOPมีหน่วยงานเข้าร่วม 4 หน่วยงานคือหน่วยเคมีคลินิก,โลหิตวิทยา,จุลทรรศน์วิทยาและหน่วยOPD-LABซึ่งทั้งหมดอยู่ในภาควิชาพยาธิวิทยาคณะแพทยศาสตร์ม.สงขลานครินทร์  ตอนแรกโครงการจะเริ่มที่หน่วยเคมีก่อน แต่ทางหัวหน้าภาคอยากให้ทุกหน่วยเข้าร่วม ตอนแรกก็มีปัญหานิดหน่อยคือแต่ละหน่วยงานมีระบบการทำงานไม่เหมือนกันและจะไปเพิ่มภาระงานของแต่ละหน่วย และได้เชิญตัวแทนของแต่ละหน่วยมาร่วมประชุมหาข้อตกลงขั้นตอนการทำให้ไปในทิศทางเดียวกัน โดยโดยตัวแทนไปบอกสมาชิกในแต่ละหน่วยให้ช่วยกันทำlabของผู้ป่วยฉุกเฉินให้ออกผลlabให้เร็วที่สุด เพื่อจะให้แพทย์ได้วินิจฉัยได้อย่างทันที่