ท่านทราบไหม

ในช่วงปี ๒๕๔๑ ๒๕๔๕ ในประเทศไทย มีอาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่ผลิตผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติได้เฉลี่ยมากกว่าปีละ ๑ เรื่อง มี

-          ๔ คนในสาขาคณิตศาสตร์

-          ๑๑ คน ในสาขาฟิสิกส์

-          ๓๘ คน ในสาขาเคมี

แหล่งอ้างอิง  รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยนำร่อง การคาดการณ์สถานภาพการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การภาพ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐ ๘ แห่ง   โดยสุพจน์ หารหนองบัว และคณะ