คุณภาพเท่านั้นที่จะนำพาหน่วยงานของเราไปสู่ความอยู่รอด...เป็นประโยคที่ ผอ. สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ท่าน อุฤทธิ์  ..ยำกับพากเรา ชาว กศน. ตลอดทั้งในพิธีเปิดและปิดการประชุมอบรมโครงการสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันคูรภาพการศึกษานอกโรงเรียน ระหว่างวันที่ 25-26  กรกฎาคม  2548  ที่ โรงแรมแม่นำริเวอร์ไซ กรุงเทพ....มีผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้บริหาร  ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลางและส่วน ภูมิภาค 230คน  ..จากการสัมมนากลุ่มย่อยการเตรียมความพร้อมสู่การประเมินภายในและภายนอกนั้น.. ส่วนใหญ่ จะทำคู่มือประกันคุณภาพเสร็จเรียนร้อยแล้ว และกำลังอยู่ในขั้นตอนประเมินทบทวน...ประเมินภายใน  และพร้อมที่จะประเมินตนเอง...เพื่อรับการประเมินภายนอก จาก  สมศ.

     นอกจากนั้นภารกิจที่ท้าทาย..ความมีคุณภาพอีกหลาย ๆอย่างของชาว กศน.  คือ  การแก้ปัญหาความยากจน..การยกระดับการศึกษาของประชากร วัยแรงงาน  13.5 ล้านคน ภายใน 4  ปีและจะต้องทำกิจกรรมทุกอย่างให้มีคุณภาพ การประกันคุณภาพต้องเกิดในกระบวนงานทุกงาน ทุกขั้นตอน... ทีมงานประกันคุณภาพ/KM จะนำเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนาองค์กร เพื่อก้าวสู่...องค์กรคุณภาพ..จัดการศึกษาสู่ประชาชน ทุกที่ ทุกเวลา..