คำคมเกี่ยวกับความรู้

เราสามารถมีความรู้ได้โดยอาศัยความรู้ของคนอื่น แต่เราไม่สามารถเป็นคนฉลาดได้ด้วยปัญญาของคนอื่น

เมื่อความรู้หยุดการเปลี่ยนแปลง มันจะเป็นเพียงความคิดเห็นหรือความเชื่อส่วนตัวเท่านั้น

ความเมตตาหาได้จากพระเจ้า แต่ความรู้ต้องหาซื้อจากตลาด

ก้าวแรกสำหรับการริเริ่มเรื่องของความรู้ คือ การยอมรับว่ามีตลาดความรู้

เรื่องราวเล่าดีๆ คือ วิธีการที่ดีที่สุดในการสื่อความหมายของความรู้