นาฏศิลป์-ดนตรีมีค่ายิ่ง บรรพบุรุษของเราสร้าง สะสม จนกลายเป็นเอกลักษณ์ของชาติ

สมควรที่ลูกหลานไทยควรรักษาไว้