ข้อบังคับใหม่ออกแล้วค่ะ

1.  บังคับใช้สำหรับนิสิตรหัส 49 เป็นต้นไป 

2.  การขยายเวลาการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา

3.  เกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษ