สารสนเทศ หมายถึงข้อเท็จจริง  ข้อมูล  ข่าวสาร  และ ความรู้นานา ประการที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าหรือการเรียนการสอน