งานบริการการศึกษา ของแจ้งความคืบหน้าการจัดทำคู่มือสารนิพนธ์ฉบับใหม่ ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการประชุมของคณะกรรมการฯ  หากนิสิตหรือผู้สนใจต้องการใช้คู่มือดังกล่าว สามารถขอยืมได้จากห้องอ่านหนังสือ ของบัณฑิตวิทยาลัย ค่ะ