การลงทะเบียนหนังสือ

1. ลงทะเบียนหนังสือ 

2.ประทับตราหนังสือ

3.ให้เลขเรียกหนังสือ

4.ติดสัน และใบกำหนดส่ง