การประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

 

ปัญหา 1) นิสิตไม่สนใจทำแบบฝึกหัด ถ้าไม่บังคับ หรือถ้าบังคับ ก็ลอกเพื่อน

         2) นิสิตได้ผลการเรียนไม่ดี

วิธีแก้ปัญหาของผม นัดสอบย่อย โดยการแจกแบบฝึกหัดให้ทำ ประมาณ 3 - 6 ข้อ

ให้เวลาอีกประมาณ 3 วัน นัดสอบ 1 ข้อ จากแบบฝึกหัดที่ให้ทำ

ผลที่ได้ ส่วนมากนิสิตจะทำคะแนนได้ดี และนำผลการประเมินนี้ ไปรวมกับคะแนนสอบ กลางภาค

ปลายภาค ช่วยให้นิสิตมีคะแนนรวมสูงขึ้น

ปัญหาที่ยังพบ นิสิตบางคนยังไม่สนใจ คะแนนที่ได้จากการสอบย่อย

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การสอนคณิตศาสตร์ความเห็น (1)

บอย สหเวช
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
ยินดีด้วยครับ ช่วยใส่รูปให้ด้วยนะครับ