AAR คุณวสิน นงนาคพเนาว์

สิ่งที่ได้รับนอกเหนือจากความคาดหวัง คือความมีไมตรีจิตจากอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกคนในโรงพยาบาลเทพธารินทร์

          ดิฉันขอเพิ่มเติมรายละเอียด AAR ของผู้ฝึกปฏิบัติงานการดูแล้เท้าที่โรงพยาบาลเทพธารินทร์ ต่อจากที่ ดร.วัลลา ได้บันทึก เรื่อง ฝึกปฏิบัติการดูแลเท้าครบ ๗ วัน ไปเมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ. ๒๕๔๙ ซึ่งเป็นบันทึกที่ผู้ฝึกงานได้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับดิฉันไว้ ดังนี้

          คุณวสิน นงนาคพเนาว์  พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลวิเชียรบุรี เป็นชายหนุ่มคนเดียวที่มาฝึกงานครั้งนี้ คุณวสินบอกว่า

           สิ่งที่คาดหวังว่าจะได้เรียนรู้ก่อนฝึกปฏิบัติ คือ

            1. การศึกษาการให้การพยาบาลผู้ป่วยเบาหวานในการดูแลเท้า

            2. การทำแผลและการดูแลเท้าอย่างต่อเนื่องโดยบุคลากรทางด้านสุขภาพและการแนะนำให้ผู้ป่วยปฏิบัติเอง

            3. การทำรองเท้าและการป้องกันการเกิดแผลที่เท้าโดยใช้วิธีการต่างๆ

            4. การขูด Callus และการตัดเล็บที่ถูกวิธี

            สิ่งที่ได้รับจากการฝึกปฏิบัติ

            1.  การใช้ทักษะการให้คำแนะนำควบคู่ไปกับการให้การพยาบาล

            2. ทักษะการขูด callus และการตัดเล็บ รวมทั้งการให้คำแนะนำให้ผู้ป่วยดูแลสุขภาพเท้าและเล็บด้วยตนเอง

            3. การทำรองเท้า (ทฤษฎี) และการปฏิบัติในการ off loading

            4. ความรู้ในการให้การพยาบาลและในการดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวาน

                - การซักประวัติ

                - การประเมินภาวะ / ความรุนแรงของปัญหาเท้าชาของผู้ป่วยเบาหวาน

                - การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลเท้าตามระดับความรุนแรง

                - การตัดเล็บและการดูแลเท้าด้วยตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน

            สิ่งที่ได้รับนอกเหนือจากความคาดหวัง

            1. ไมตรีจิตจากอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกคนในโรงพยาบาลเทพธารินทร์ และโรงพยาบาลพระประแดง (สถาบันราชประชาสมาสัย) โดยเฉพาะคุณสุภาพรรณที่จัดหาที่พักให้

            2. การฝึกปฏิบัติที่โรงพยาบาลพระประแดง

            3. การปฏิบัติงานตามความรู้ ความเข้าใจของผู้ป่วย

            4. ความรู้เกี่ยวกับโรคอ้วน โดย อ.นพ.วรวิทย์ และการเรียนรู้โดยผ่านทาง Web block

            สิ่งที่ได้รับน้อย ไม่มี

            สิ่งที่จะนำไปใช้และแผนการปฏิบัติงานในหน่วยของตนเอง

            1. ปรับปรุงการจัดทำคลีนิกเท้าที่มีความชัดเจนขึ้นทั้งด้านความรู้ การปฏิบัติ การประเมินผล

            2. จัดทำสุขศึกษา หรือให้คำแนะนำในการดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวานรายบุคคล รายกลุ่ม และขยายผลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

            3. การบันทึกและรูปแบบการนำเสนอผลการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาประเมินผลในการปฏิบัติให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม และนำไปเป็นข้อบ่งชี้ในการพัฒนาในด้านต่างๆ

            ดิฉันก็ได้นำ AAR ของชายหนุ่มคนเดียวมาลงให้ได้อ่านกันแล้ว พรุ่งนี้ดิฉันจะนำ AAR ของ ๒ สาวจากโรงพยาบาลพุทธชินราชมาลงบล็อกให้ผู้สนใจได้อ่านกันว่าพวกเขาได้หรือไม่ได้อะไรจากการฝึกบ้าง   

บันทึกโดย สุภาพรรณ ตันติภาสวศิน        

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DM KM Facilitator

คำสำคัญ (Tags)#test#การดูแลเท้า#after action review

หมายเลขบันทึก: 17109, เขียน: 28 Feb 2006 @ 14:19 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:17 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)