ห้องประชุม3 คณะมนุษยศาสตร์

 ท่านรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท ในฐานะ Chief Knowledge Officer หรือ คุณอำนวยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มอบหมายให้ทีมงาน KKU_KM เป็นผู้จัด "ทำความเข้าใจให้แก่ประชากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในเรื่องการจัดการความรู้มุ่งสู่ยุทธศาสตร์"

ที่ห้องประชุม ๓ คณะมนุษยศาสตร์ ในวันอังคารที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๙ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

จึงเรียนท่าน "ผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมฟัง และ แลก เปลี่ยน เรียน รู้ ในเรื่อง การจัดการความรู้มุ่งสู่ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น" ในวัน และ เวลาดังกล่าว

JJ