การเลือกวัน เวลา และสถานที่ประชุม
*  ควรพิจารณาคัดเลือกเวลาประชุมที่เหมาะสม มีความพร้อมและสะดวกต่อการเดินทาง ระยะเวลาควรอยู่ในระหว่าง 09.00-10.00 น. เพราะเป็นเวลาที่ทุกคนกำลังมีอารมณ์สดชื่นแจ่มใส มีความตั้งอกตั้งใจในการปฏิบัติงาน
*  การจัดประชุมครั้งหนึ่งไม่ควรเกิน 2 ชั่วโมงเพราะโดยทั่วไปคนเรามีสมาธิกับงานสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ในระยะเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง
*  เวลาที่เหมาะสมในกาจัดประชุมคือเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามปกติ แต่ไม่ควรจัดในช่วงเช้าของวันจันทร์ เพราะผู้เข้าร่วมประชุมอาจมีความวิตกกังวลกับงานที่หยุดมา 2 วัน  และไม่ควรจัดในช่วงบ่ายของวันสุดสัปดาห์ เพราะผู้เข้าร่วมประชุมไม่มีใจจดจ่อกับเรื่องที่ประชุม
*  สถานที่จัดการประชุมขึ้นอยู่กับผู้เข้าประชุม แต่โดยทั่วไปต้องการบรรยากาศที่มีความเงียบสงบ  ปราศจากการรบกวนไม่ว่าจะเป็น เสียง แสง อุณหภูมิร้อน/หนาว
*  การประชุมที่มีเวลาและสถานที่เหมาะสมมักจะทำให้ผลการประชุมออกมาในเชิงบวก *  การจัดประชุมควรจะมีอย่างน้อยอาหารว่างและเครื่องดื่มในระหว่างประชุม เพราะบางท่านอาจใชเวลาในการเดินทางมาประชุม