สวัสดีค่ะ  ที่ต้องบอกว่ากลับมาแล้วเพราะเจ้าของblog หายหน้าหายตาจากการเขียนblog ไปนานค่ะ  นานมากจนใยแมงมุมขี้นblog แล้ว ช่วงระหว่างที่หายไปนั้น ได้รับการอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้ ทั้งในส่วนของบัณฑิตวิทยาลัยเองและในส่วนกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัด ทำให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เข้าใจ และสามารถจัดกิจกรรม KM ในสำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัยได้ และได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดียิ่ง

  ขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า การจัดการความรู้ทั้ง F2F  และ B2B เป็นกิจกรรมที่ดียิ่ง กิจกรรมที่จัดร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ เล่าเรื่องสู่กันฟังจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงทั้งสิ่งที่ประสบความสำเร็จและปัญหาและอุปสรรค เกี่ยวกับการประกันคุณภาพของศูนย์วิทยบริการนอกจังหวัดพิษณุโลก ทำให้ได้ประเด็นเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาและแนวทางพัฒนาการประกันคุณภาพของศูนย์วิทยบริการนอกจังหวัดพิษณุโลกได้ต่อไป