พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง

เรือประมงลักลอบเข้าไปทำประมงในน่านน้ำประเทศเพื่อนบ้าน ถือว่าเป็นการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง

 

     การที่เรือประมงลักลอบเข้าไปทำประมงในน่านน้ำประเทศเพื่อนบ้าน ถือว่าเป็นการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร ซึ่งตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 มาตรา 11 กำหนดไว้ว่า การเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรจะต้องเดินทางเข้ามาหรือออกไปตามช่องทาง ค่านตรวจคนเข้าเมือง เขตท่า สถานี หรือท้องที่และตามกำหนดเวลา ทั้งนี้ตามที่รัฐมนตรีจะได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และในมาตรา 18 วรรค 2 ก็กำหนดไว้ว่า บุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร ต้องยื่นรายการตามแบบที่กำหนดในกฏกระทรวง และผ่านการตรวจอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่ ของด่านตรวจคนเข้าเมืองประจำเส้นทางนั้น จึงเห็นได้ว่าหากลูกเรือประมง เจ้าของเรือและผู้ที่ควบคุมเรือที่เดินทางออกนอกราชอาณาจักร โดยไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติดังกล่าว ก็จะเป็นความผิดตามมาตรา 11, 18 และมีโทษตามมาตรา 62 วรรคหนึ่ง ซึ่งกำหนดโทษไว้ จำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 20,000 บาท แต่ถ้าผู้กระทำผิดตามมาตรา 62 วรรคหนึ่ง มีสัญชาติไทยก็ให้ระวางโทษ ปรับไม่เกิน สองพันบาท ตามมาตรา 62 วรรคสอง

 

     ในกรณีเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือ พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 มาตรา 23 ก็กำหนดไว้ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะ จะต้องนำพาหนะเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรตามช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมือง เขตท่า สถานี หรือท้องที่และตามกำหนดเวลา ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีจะได้ประกาศในราชกิจจนุเบกษา และในมาตรา 25 วรรคหนึ่ง ก็กำหนดให้พาหนะใดที่เข้ามาในหรือจะออกไปนอกราชอาณาจักร เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะต้องแจ้งกำหนดวันและเวลา ที่พาหนะเข้ามาถึง หรือจะออกจากเขตท่า สถานี หรือท้องที่ตามแบบที่กำหนดในกฏกระทรวงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองซึ่งควบคุมเขตท่า สถานี หรือท้องที่นั้นภายในเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศไว้ ฉะนั้น หากเจ้าของเรือประมงหรือผู้ควบคุมเรือประมงไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติดังกล่าว ก็จะเป็นความผิดตามมาตรา 23 และมาตรา 65 ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับและเป็นความผิดตามมาตรา 25 และมาตรา 66 ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

 

                                            ที่มา www.navy.mi.th/tmbfcc/IntDocLawAttachedVessel.php#Top

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมง G.701ความเห็น (0)