พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490

กำหนดให้บุคคลซึ่งเป็นเจ้าของเรือใช้ หรือยอมให้ใช้เรือของตนทำการประมงละเมิดน่านน้ำของต่างประเทศ
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490

 

    ตามมาตรา 28 ทวิ กำหนดให้บุคคลซึ่งเป็นเจ้าของเรือใช้ หรือยอมให้ใช้เรือของตนทำการประมงละเมิดน่านน้ำของต่างประเทศ และทำให้คนประจำเรือหรือผู้โดยสารไปกับเรือต้องตกค้างอยู่ ณ ต่างประเทศ บุคคลนั้นมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณากำหนดค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดจากการละเมิดน่านน้ำของต่างประเทศ ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งมีจำนวนไม่เกินเจ็ดคนภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งค่าวินิจฉัยดังกล่าว

 

กรณีนี้ หากเจ้าของเรือไม่ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการดังกล่าว ก็จะมีโทษ ตามมาตรา 64 ทวิ ซึ่งมีโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือทั้งปรับทั้งจำ

                                              ที่มา www.navy.mi.th/tmbfcc/IntDocLawAttachedVessel.php#Top

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมง G.701ความเห็น (0)