การปลูกข้าวโพดหลังนาไม่ใช้น้ำแต่ได้ผลดี

 

                การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาไม่ใช่เรื่องใหม่   แต่ก็ต้องมีการให้น้ำบ้างจึงจะได้ผล 

แต่คุณโกมินทร์    พลบุตร   เกษตรกรหมู่ที่ 7  อำเภอพรานกระต่าย  สามารถปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ผลดี  โดยไม่มีการให้น้ำ

                                   

              จากการเล่าของคุณโกมินทร์   ว่าการที่จะทำให้ประสบผลสำเร็จได้ต้องอาศัยทั้งเรื่องภูมิปัญญาและเทคโนโลยีมาปฏิบัติร่วมกัน   ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยยั้งทำนาได้ครั้งเดียวเฉเพาะในช่วงฤดูฝนเพราะไม่มีระบบน้ำชลประทาน   หลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จก็จะไปหางานทำในกรุงเทพฯ ดังนั้นจึงได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพรานกระต่าย  หาพืชที่ทนแล้งสามารถให้ผลผลิตได้ดีถ้าไม่มีน้ำให้ตั้งแต่ปลูกถึงเก็บเกี่ยว   จึงเลือกปลูกข้าวโพดลูกผสมที่มีคุณสมบัติในการทนแล้งมาปลูกร่วมกับการจัดการเตรียมดินที่ดี  โดยการไถดะกลบตอซัง  ให้ลึกแล้วไถดะซ้ำอีก 2-3 ครั้งเพื่อให้ดินละเอียดเพื่อลดการสูญเสียน้ำให้มาก    การปลูกต้องเลือกเวลาด้วยควรปลูกในช่วง เดือนธันวาคมเพื่อให้ออกดอกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์   ถ้าปลูกช้ากว่านี้อาจจะมีปัญหาในการผลมเกสรทำให้ได้ผลผลิตที่ไม่ดี  และความชื้นในดินมีน้อย  ไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโต

                

          คุณโกมินทร์  เล่าว่าตลอดระยะเวลที่ปลูกไม่เคยให้น้ำ  ไม่เคยดายหญ้า  ไม่เคยให้ปุ๋ย จากสภาพในปัจจุบันข้าวโพดเจริญเติบโตดีและติดฝักดี  คาดว่าจะเก็บผลผลิตได้ไม่น้อยกว่า 700 กิโลกรัม  การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูแล้งก็สามารถให้ผลผลิตที่ดีได้ถ้ามีการจัดการที่ดีซึ่งจากการประสบผลสำเร็จในครั้งนี้

               นายวาด  วานิช  เกษตรอำเภอพรานกระต่ายกล่าวว่าในปีหน้าจะนำมาเป็นทางเลือกให้เกษตรกรรายอื่นได้ปฏิบัติเพื่อกเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรต่อไป