จันทร์ฉาย

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร7ว
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร
Usernamekitikant_kpp
สมาชิกเลขที่24303
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

     ประวัติการศึกษา

  • นิเทศศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (พืชศาสตร์) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบางพระ
  • ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต(ยุทธศาสตร์การพัฒนา) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

     ประวัติการทำงาน

  • 2534 - 2537 เจ้าพนักงานการเกษตร2 สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน จ.กาญจนบุรี
  • 2538 - 2539 นักวิชาการเกษตร3 สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
  • 2539 - ปัจจุบัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร7ว ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร