มโหรีวงเครื่องคู่  คือ วงปี่พาทย์เครื่องคู่กับวงเครื่องสายเครื่องคู่  ดังนี้
              1. ซอสามสาย
              2. ซอสามสายหลิบ            
              3. ซอด้วง       ๒  คัน
              4. ซออู้    ๒  คัน
              5. จะเข้    ๒  ตัว
              6. ขลุ่ยเพียงออ
              7. ขลุ่ยหลิบ                   
              8. ระนาดเอก  ( ย่อขนาด )
              9. ระนาดทุ้ม   ( ย่อขนาด )
              10. ฆ้องกลาง
              11. ฆ้องเล็ก                   
              12. โทน
              13. รัมนา
              14. ฉิ่ง