รายงานการพัฒนาชุดฝึกอบรมครูในการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยโปรแกรม CAI EZ 2000


บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ชื่อเรื่อง                  การพัฒนาชุดฝึกอบรมครูในการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

                                ด้วยโปรแกรม CAI EZ 2000

ผู้รายงาน              สุภัค  เพลงสา

ปีที่พิมพ์                2551

 

บทคัดย่อ

 

            รายงานการพัฒนาชุดฝึกอบรมครูในการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยโปรแกรม CAI EZ2000  ฉบับนี้  มีวัตถุประสงค์ของการรายงานเพื่อ  1) รายงานผลการพัฒนาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมครูในการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยโปรแกรม CAI EZ 2000  2) ศึกษาความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อชุดฝึกอบรมครูในการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยโปรแกรม CAI EZ 2000  3) รายงานผลการผลิตและการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของครูที่ผ่านการฝึกอบรม  4) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการจัด การเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของครูที่ผ่านการฝึกอบรม 5) ศึกษา

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

                กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการพัฒนาครั้งนี้ได้แก่ 1) ครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

อุดรธานี เขต 1  ที่สมัครใจเข้ารับการอบรม จำนวน  30  คน  ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับสลาก 2) นักเรียนของครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจำนวน 150 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบเป็นระบบ  เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาประกอบด้วย 1) ชุดฝึกอบรม  2) แบบทดสอบวัดความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้ารับการอบรม  3) แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม 

4) แบบสอบถามครูในการผลิตและนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้  5) แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  6) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ประสิทธิภาพ (E1/E2)  ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I)  ค่าเฉลี่ย  และ

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

                ผลการพัฒนาสรุปได้ดังนี้ 

                1) ประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมครูในการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยโปรแกรม CAI EZ 2000 เท่ากับ 82.07/83.44  สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80  และค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.76 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 0.50  ขึ้นไป

                2) ความคิดเห็นของครูมีต่อชุดฝึกอบรมครูในการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยโปรแกรม CAI EZ 2000  ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับ  มาก  พิจารณารายข้อ  ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มากที่สุด  มีจำนวน 3  ข้อ  อีก 7  ข้อ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก  ข้อที่มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยสูงสุด คือ  ชุดฝึกอบรมอำนวยความสะดวกและมีประโยชน์ต่อการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  รองลงมาคือ  เนื้อหาและกิจกรรมในชุดฝึกอบรมมีประโยชน์ต่อการนำไปผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  และชุดฝึกอบรมมีความสำคัญและตรงตามความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม  ตามลำดับ

                3) ครูผลิตและนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้  พบว่ามีการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในช่วงชั้นที่ 1-3 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ยกเว้น สาระการเรียนรู้ศิลปะ  สาระการเรียนรู้ที่ผลิตมากที่สุดมีจำนวนเท่ากัน คือ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สาระการเรียนรู้ภาษาไทย และสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  สาระ      การเรียนรู้ที่ผลิตน้อยที่สุด คือ สาระภาษาต่างประเทศ  และครูนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอน  สื่อแทนครู สื่อเสริมให้กับนักเรียน และให้นักเรียนได้ศึกษาด้วยตนเอง

                    4) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  พบว่า  คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของครู  โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  และคะแนนเฉลี่ยการพัฒนามีค่าเป็นบวก  และเมื่อพิจารณาในแต่ละบทเรียนพบว่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  และคะแนนเฉลี่ยการพัฒนามีค่าเป็นบวกทุกบทเรียน

                    5) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  พบว่านักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของครู  มีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับ  มากที่สุด  พิจารณารายข้อ  ข้อที่มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก มีจำนวน 1 ข้อ  อีก 11  ข้อ  มีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด  ข้อที่มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยสูงสุด คือ  ได้ฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์อย่างมั่นใจ  รองลงมาคือ  นักเรียนมีโอกาสได้ทราบผลคะแนนทันที  และบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทำให้ประสบความสำเร็จได้ดี ตามลำดับ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด  และด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านสื่อ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้  รองลงมาคือด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ด้านการวัดผลประเมิน  และด้านเนื้อหา  ตามลำดับ

                การพัฒนาชุดฝึกอบรมครั้งนี้  ได้ชุดฝึกอบรมครูในการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์    ช่วยสอนด้วยโปรแกรม CAI EZ2000  ที่มีประสิทธิภาพ  สามารถเป็นเครื่องมือที่นำไปใช้ในการพัฒนาครูเพื่อผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์การฝึกอบรมได้เป็นอย่างดีต่อไป

หมายเลขบันทึก: 170543เขียนเมื่อ 12 มีนาคม 2008 16:32 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 มิถุนายน 2012 14:21 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (3)
ดร. ไพจิตร สดวกการ

มาแสดงความยินดีกับการพัฒนางานค่ะ 

ได้เลื่อนวิทยฐานะแน่นอน...have a good time

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี