แผนการจัดการเรียนรู้  ( ครั้งที่ 1 )     

 

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์                                                      ชั้นประถมศึกษาปีที่  4

สาระที่  1  สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต     ( ว 1.1 )

เรื่อง  พืชบ้านฉัน                                                                          เวลา  3  ชั่วโมง

 

 


สาระสำคัญ

                พืช  มีส่วนประกอบที่สำคัญได้แก่  ราก  ลำต้น  ใบ  ดอก  ผล  และเมล็ด ส่วนประกอบของพืชทำหน้าที่แตกต่างกัน  ทำให้พืชสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้

จุดประสงค์ปลายทาง

1.       มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบของพืชและหน้าที่ของส่วนประกอบของพืช

2.       มีทักษะในการสังเกต  และอภิปรายเกี่ยวกับหน้าที่ของส่วนประกอบของพืช

จุดประสงค์นำทาง ( ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง )

            1. ทดลองและอธิบายหน้าที่ของราก ลำต้น ใบ  (ว 1.1- 1 )

2. สังเกต และสำรวจ เขียนแผนภาพแสดงส่วนประกอบของดอก และอธิบายหน้าที่ของ

ดอก  (ว 1.1- 1 )

เนื้อหา

                ส่วนประกอบและหน้าที่ของส่วนประกอบของพืช

1.       ส่วนประกอบของพืชและหน้าที่ของดอก

2.       หน้าที่ของรากและผล

3.       หน้าที่ของใบ

4.       หน้าที่ของลำต้นและเมล็ด

กิจกรรมการเรียนการสอน

1.       ทดสอบก่อนเรียน  โดยให้นักเรียนทำแบบทดสอบที่เตรียมไว้  ในชุดการสอนเพื่อจะได้ทราบความรู้พื้นฐานก่อนเรียน

2.       ครูนำรูปภาพเกี่ยวกับส่วนประกอบของพืชมาให้นักเรียนดู  แล้วสนทนาซักถามส่วนประกอบของพืชว่ามีอะไรบ้าง  ให้นักเรียนชี้ส่วนประกอบของพืชในภาพที่ให้ดู

3.       ครูนำต้นมะเขือที่มีส่วนประกอบครบมา   ให้นักเรียนดูของจริง  แล้วสนทนาซักถาม ดังต่อไปนี้

-          ส่วนประกอบของพืชมีอะไรบ้าง

-          นักเรียนบอกหน้าที่ของส่วนประกอบของพืชว่ามีหน้าที่อย่างไร

-          นักเรียนวาดภาพส่วนประกอบของพืชลงสมุด 

4.  ครูแนะนำนักเรียนเกี่ยวกับการศึกษาโดยใช้ชุดการสอนและนำเสนอชุดการสอน  เรื่อง 

     พืชบ้านฉัน  เพื่อประกอบการเรียนการสอนเรื่องนี้

5. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ  โดยคละเด็กเก่ง  เด็กปานกลาง  และเด็กอ่อนอยู่ด้วยกัน

เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทำงานกลุ่ม

6.  ชี้แจงวิธีเรียนในศูนย์การเรียนศูนย์ต่างๆ  และวิธีเปลี่ยนศูนย์ให้นักเรียนเข้าใจ

7. ให้แต่ละกลุ่มเลือกประธานกลุ่ม  และเลขานุการกลุ่ม  เพื่อทำหน้าที่ดำเนินกิจกรรม

และบันทึกสาระสำคัญเนื้อหาในแต่ละศูนย์

8. แจกชุดการสอนให้นักเรียน  เรียนตามศูนย์ต่างๆที่กำหนดให้เรียนตามเป้าหมาย

9. กิจกรรมในแต่ละศูนย์การเรียน  จะปฏิบัติเหมือนกันทุกศูนย์  ดังนี้

9.1 อ่านบัตรคำสั่งแล้วปฏิบัติตามบัตรคำสั่ง  

9.2 ดูภาพแล้วสังเกตภาพว่ามีลักษณะอย่างไร

9.3 อ่านเนื้อหาให้ละเอียดถี่ถ้วน  อย่างน้อย  2  เที่ยว

9.4 ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับส่วนประกอบและหน้าที่ของส่วนประกอบของพืช

แล้วให้เลขานุการกลุ่ม  บันทึก  สรุป

9.5 อ่านบัตรคำถาม  และตอบคำถามลงในแบบฝึกปฏิบัติ

9.6 ตรวจคำตอบจากบัตรเฉลย

9.7 เมื่อเสร็จแต่ละศูนย์แล้ว  ให้เก็บอุปกรณ์ทุกชิ้นและซองให้เรียบร้อยอย่าให้สลับซองกัน

9.8 เตรียมเปลี่ยนไปเรียนในศูนย์อื่นต่อไป

10. เมื่อทุกกลุ่มเรียนครบทุกศูนย์แล้ว  ให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มเสนอรายงาน  และช่วยกันสรุปบทเรียนทั้งหมด

11. ครูช่วยเสริมในส่วนที่บกพร่องของนักเรียน

12. นักเรียนทดสอบหลังเรียน

13. ตรวจข้อสอบและประเมินผลการเรียนรู้  หากมีนักเรียนได้คะแนนต่ำ  ไม่ผ่านเกณฑ์        ก็นัดซ่อมเสริมเป็นรายบุคคล  ในโอกาสต่อไป

สื่อการเรียนการสอน

1.       ภาพส่วนประกอบของพืชดอก

2.       ชุดการสอน

 

การวัดผลและประเมินผล

1.       สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน

-          สังเกตความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม

-          สังเกตความถูกต้อง  เรียบร้อย  ในการเก็บสื่อ  อุปกรณ์

-          สังเกตการร่วมกิจกรรม

-          สังเกตการอภิปรายแสดงความคิดเห็น

2.       ตรวจผลงาน

-          ตรวจข้อสอบก่อนเรียน หลังเรียน

-          ตรวจผลงานการตอบคำถามประจำศูนย์ต่างๆ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

            นักเรียนสามารถร่วมกันจัดทำสื่อเกี่ยวกับ  ส่วนประกอบและหน้าที่ของส่วนประกอบของพืชในท้องถิ่นของตนเองได้ 

 

บันทึกหลังสอน

            ..................................................................................................................................

            ..................................................................................................................................

            ..................................................................................................................................

            ..................................................................................................................................

ลงชื่อ...........................................ผู้สอน

ข้อเสนอแนะ /แนวทางการพัฒนา

            ..................................................................................................................................

            ..................................................................................................................................

            ..................................................................................................................................

 

บันทึกการตรวจ/ข้อเสนอแนะผู้บริหาร

            ..................................................................................................................................

            ..................................................................................................................................

            ..................................................................................................................................

ลงชื่อ........................................ผู้ตรวจ

( ................................................)

         ......../................../.........

แผนการจัดการเรียนรู้  ( ครั้งที่ 2 )     

 

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์                                                      ชั้นประถมศึกษาปีที่  4

สาระที่  1  สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต     ( ว 1.1 )

เรื่อง  พืชบ้านฉัน                                                                                      เวลา  3  ชั่วโมง

 

 


สาระสำคัญ

                การเจริญเติบโตของพืช  ต้องมีปัจจัยที่เหมาะสมหลายประการ  เช่น น้ำ แสงแดด ความชื้นและแร่ธาตุต่างๆ    และในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง จำเป็นต้องมีปัจจัยสำคัญคือ แสง และสารสีเขียวในพืช ที่มีชื่อว่า คลอโรฟิลล์

จุดประสงค์ปลายทาง

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยบางประการที่จำเป็น ได้แก่  แสง น้ำ ความชื้นในดิน  ต่อการเจริญเติบโตของพืช

2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยบางประการที่จำเป็น ได้แก่  แสง คลอโรฟิลล์ ต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช

จุดประสงค์นำทาง ( ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง )

1. ทดลองและอธิบายเกี่ยวกับปัจจัยบางประการที่จำเป็น ได้แก่  แสง น้ำ ความชื้นในดิน  ต่อการเจริญเติบโตของพืช (ว 1.1- 1 )

2. ทดลองและอธิบายเกี่ยวกับปัจจัยบางประการที่จำเป็น ได้แก่  แสง คลอโรฟิลล์ ต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช (ว 1.1- 1 )

เนื้อหา

-  ปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืช  ประกอบด้วย  แสง  น้ำ ความชื้นในดิน  ต่อการ

เจริญเติบโตของพืช

-  ปัจจัยในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ประกอบด้วย แสง และ คลอโรฟิลล์

กิจกรรมการเรียนการสอน

1.       ทดสอบก่อนเรียน  โดยให้นักเรียนทำแบบทดสอบที่เตรียมไว้  ในชุดการสอนเพื่อจะได้ทราบความรู้พื้นฐานก่อนเรียน

2.       ครูนำรูปภาพเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของพืช มาให้นักเรียนดู   แล้วสนทนาซักถามว่าพืชต้องการสิ่งใดบ้างในการเจริญเติบโต

3.       ครูนำแผนภาพการสร้างอาหารของพืช  (กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง) มาให้นักเรียนดู  แล้วสนทนาซักถาม

-          ส่วนประกอบใดของพืชสร้างอาหารได้เอง

-          สิ่งใดบ้างจะเป็นปัจจัยสำคัญในการะบวนการสร้างอาหารของพืช

-          ครูแนะนำ  ชุดการสอน  เรื่อง  พืชบ้านฉัน เพื่อใช้ในการศึกษา เรื่อง ปัจจัยในการเจริญเติบโตและการสร้างอาหารของพืช