ความเห็น 571943

แผนการจัดการเรียนรู้

เขียนเมื่อ 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน

1.       ทดสอบก่อนเรียน  โดยให้นักเรียนทำแบบทดสอบที่เตรียมไว้  ในชุดการสอนเพื่อจะได้ทราบความรู้พื้นฐานก่อนเรียน

2.       ครูนำรูปภาพเกี่ยวกับ วัฏจักรชีวิตของพืชดอกมาให้นักเรียนดู ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของพืช  ซึ่งเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่จะออกดอกและมีผล มีเมล็ด เมื่อนำเมล็ดไปเพาะจะงอกเป็นต้นกล้าต้นใหม่ และเมื่อโตเต็มที่จะออกดอกออกผล และผลที่เมล็ดเมื่อนำไปเพาะจะงอกเป็นต้นใหม่

3.       ครูนำสนทนาซักถามและอภิปราย  เกี่ยวกับว่า

-          ในท้องถิ่นนักเรียนรู้จักพืชอะไรบ้างที่สามารถอธิบายวัฏจักรชีวิตได้

-          นักเรียนอธิบายความหมายของ วัฏจักรชีวิตของพืชดอก ว่าอย่างไร

-          ครูแนะนำ  ชุดการสอน  เรื่อง  พืชบ้านฉัน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของพืชดอกมากขึ้น

4.       แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ  โดยคละเด็กเก่ง  เด็กปานกลาง  และเด็กอ่อนอยู่ด้วยกัน

เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทำงานกลุ่ม

5.       ชี้แจงวิธีเรียนในศูนย์การเรียนศูนย์ต่างๆ  และวิธีเปลี่ยนศูนย์ให้นักเรียนเข้าใจ

6.       ให้แต่ละกลุ่มเลือกประธานกลุ่ม  และเลขานุการกลุ่ม  เพื่อทำหน้าที่ดำเนินกิจกรรม

และบันทึกสาระสำคัญเนื้อหาในแต่ละศูนย์

7.       แจกชุดการสอนให้นักเรียน  เรียนตามศูนย์ต่างๆที่กำหนดให้เรียนตามเป้าหมาย

8.       กิจกรรมในแต่ละศูนย์การเรียน  จะปฏิบัติเหมือนกันทุกศูนย์  ดังนี้

8.1      อ่านบัตรคำสั่งแล้วปฏิบัติตามบัตรคำสั่ง 

8.2      ดูภาพแล้วสังเกตภาพว่ามีลักษณะอย่างไร

8.3      อ่านเนื้อหาให้ละเอียดถี่ถ้วน  อย่างน้อย  2  เที่ยว

8.4      ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของพืชดอก  แล้วให้เลขานุการกลุ่ม  บันทึก  สรุป

8.5      อ่านบัตรคำถาม  และตอบคำถามลงในแบบฝึกปฏิบัติ

8.6      ตรวจคำตอบจากบัตรเฉลย

8.7      เมื่อเสร็จแต่ละศูนย์แล้ว  ให้เก็บอุปกรณ์ทุกชิ้นและซองให้เรียบร้อยอย่าให้สลับซองกัน

8.8      เตรียมเปลี่ยนไปเรียนในศูนย์อื่นต่อไป

9.       เมื่อทุกกลุ่มเรียนครบทุกศูนย์แล้ว  ให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มเสนอรายงาน  และช่วยกันสรุปบทเรียนทั้งหมด

10.    ครูช่วยเสริมในส่วนที่บกพร่องของนักเรียน

11.    นักเรียนทดสอบหลังเรียน

12.    ตรวจข้อสอบและประเมินผลการเรียนรู้  หากมีนักเรียนได้คะแนนต่ำ  ไม่ผ่านเกณฑ์        ก็นัดซ่อมเสริมเป็นรายบุคคล  ในโอกาสต่อไป

สื่อการเรียนการสอน

1.       ภาพวัฏจักรชีวิตของพืชดอก

2.       ชุดการสอน

 

 

การวัดผลและประเมินผล

1.       สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน

-          สังเกตความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม

-          สังเกตความถูกต้อง  เรียบร้อย  ในการเก็บสื่อ  อุปกรณ์

-          สังเกตการร่วมกิจกรรม

-          สังเกตการอภิปรายแสดงความคิดเห็น

2.       ตรวจผลงาน

-          ตรวจข้อสอบก่อนเรียน หลังเรียน

-          ตรวจผลงานการตอบคำถามประจำศูนย์ต่างๆ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

            นักเรียนสามารถร่วมกันจัดทำสื่อ เรื่อง  วัฏจักรชีวิตของพืชดอก โดยอาศัยพืชในท้องถิ่นของตนเองได้ 

 

บันทึกหลังสอน

            ..................................................................................................................................

            ..................................................................................................................................

            ..................................................................................................................................

            ..................................................................................................................................

ลงชื่อ...........................................ผู้สอน

ข้อเสนอแนะ /แนวทางการพัฒนา

            ..................................................................................................................................

            ..................................................................................................................................

            ..................................................................................................................................

 

บันทึกการตรวจ/ข้อเสนอแนะผู้บริหาร

            ..................................................................................................................................

            ..................................................................................................................................

            ..................................................................................................................................

ลงชื่อ........................................ผู้ตรวจ

( ................................................)

         ......../................../.........

แผนการจัดการเรียนรู้  ( ครั้งที่ 4 )     

 

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์                                                      ชั้นประถมศึกษาปีที่  4

สาระที่  1  สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต     ( ว 1.1 )

เรื่อง  พืชบ้านฉัน                                                                                      เวลา  3  ชั่วโมง

 

 


สาระสำคัญ

                พืช  มีการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม เช่น  แสง ความชื้น  อุณหภูมิและการสัมผัส

การทำลายพืชเป็นสาเหตุที่ทำให้การตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้า เปลี่ยนแปลงไป

จุดประสงค์ปลายทาง

                1. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้า ได้แก่ แสง เสียงและสัมผัส

            2. มีทักษะการสังเกต และอภิปรายเกี่ยวกับการตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้า ได้แก่ แสง เสียงและสัมผัส

จุดประสงค์นำทาง ( ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง )

1. ทดลองและอธิบายเกี่ยวกับการตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้า ได้แก่ แสง เสียงและสัมผัส (ว 1.1- 1 )

เนื้อหา

1. การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช

2. ผลเสียของการทำลายพืช

กิจกรรมการเรียนการสอน

1.       ทดสอบก่อนเรียน  โดยให้นักเรียนทำแบบทดสอบที่เตรียมไว้  ในชุดการสอนเพื่อจะได้ทราบความรู้พื้นฐานก่อนเรียน

2.       ครูนำสนทนาเกี่ยวกับความรู้ของนักเรียนโดยทั่วไป เรื่อง สิ่งเร้า โดยให้โอกาสนักเรียนกำหนดความหมายของสิ่งเร้าตามที่ตนเองสนใจ ครูคอยสรุปเพิ่มเติม

3.       ครูแนะนำเกี่ยวกับสิ่งเร้าที่มีผลต่อพืช ด้วยคำถามชวนให้คิด เช่น

-          อุณหภูมิของสถานที่มีผลต่อพืชหรือไม่

-          ถ้าไม่มีแสง พืชจะเป็นอย่างไร

-          ครูแนะนำ  ชุดการสอน  เรื่อง  พืชบ้านฉัน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชมากขึ้น

4.       แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ  โดยคละเด็กเก่ง  เด็กปานกลาง  และเด็กอ่อนอยู่ด้วยกัน

เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทำงานกลุ่ม

5.       ชี้แจงวิธีเรียนในศูนย์การเรียนศูนย์ต่างๆ  และวิธีเปลี่ยนศูนย์ให้นักเรียนเข้าใจ

6.       ให้แต่ละกลุ่มเลือกประธานกลุ่ม  และเลขานุการกลุ่ม  เพื่อทำหน้าที่ดำเนินกิจกรรม

และบันทึกสาระสำคัญเนื้อหาในแต่ละศูนย์

7.       แจกชุดการสอนให้นักเรียน  เรียนตามศูนย์ต่างๆที่กำหนดให้เรียนตามเป้าหมาย

8.       กิจกรรมในแต่ละศูนย์การเรียน  จะปฏิบัติเหมือนกันทุกศูนย์  ดังนี้

8.1      อ่านบัตรคำสั่งแล้วปฏิบัติตามบัตรคำสั่ง 

8.2      ดูภาพแล้วสังเกตภาพว่ามีลักษณะอย่างไร

8.3      อ่านเนื้อหาให้ละเอียดถี่ถ้วน  อย่างน้อย  2  เที่ยว

8.4      ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช แล้วให้เลขานุการกลุ่ม  บันทึก  สรุป