นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการอาชีวศึกษา รอบที่ 2 โดย สมศ.(ตอนจบ)


นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการอาชีวศึกษา รอบที่ 2 (พ.ศ.2549-2553) นั้นมีอยู่หลายคำที่ควรจะทำความเข้าใจ เพื่อให้สถานศึกษาได้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกันและเตรียมความในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกที่จะมาถึง

ข้อมูลที่สะท้อนจุดเด่น/จุดที่ควรพัฒนา หมายถึง ต้องมีเนื้อความที่ระบุถึงผลสำเร็จดีเด่น/จุดที่ควรพัฒนาของสถานศึกษาในรายงานการประเมิน จุดเด่น/จุดที่ควรพัฒนาสอดคล้องกับผลประเมินจาก KPI และข้อเสนอแนะ

ข้อมูลสะท้อนสาเหตุของปัญหาและเงื่อนไขความสำเร็จของการจัดการศึกษา หมายถึง ผลประเมินซึ่งแสดงทั้งผลและเหตุปัจจัยอันเนื่องจากกลไกและบริบทของสถานศึกษา เป็นการประเมินแสดงถึงเหตุปัจจัยผลการดำเนินการที่นำไปสู่ความสำเร็จหรือปัญหาของสถานศึกษา กล่าวคือ สารสนเทศการประเมินทั้งเหตุและการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ผู้ที่ได้รับการยอมรับจากสถานศึกษา หมายถึง ผู้ประเมินภายนอกด้านการอาชีวศึกษาที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหาร สมศ. และได้รับการจัดสรรให้ทำการประเมินสถานศึกษาตามคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ที่ สมศ. กำหนด โดยไม่มีผลประโยชน์อันทับซ้อนและไม่มีจดหมายโต้แย้งจากสถานศึกษาที่ได้รับการประเมิน

มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก หมายถึง มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 4 มิติ คือ ประสิทธิผล การบริหารและการจัดการ การเรียนรู้และการประกันคุณภาพ แบ่งออกเป็น 6 มาตรฐาน 25 ตัวชี้วัด มีรายละเอียดดังปรากฏในคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการอาชีวศึกษาของ สมศ.

รายงานผลการจัดการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ผลประเมินถูกต้องและรายงานผลการประเมินตามรูปแบบที่กำหนดสามารถนำไปสังเคราะห์และประมวลผลต่อยอดได้ ในกรณีผลประเมินในมาตรฐานใดไม่ได้มาตรฐาน มีข้อเสนอเชิงมาตรการที่เหมาะสมร้อมระยะเวลาในการพัฒนาคุณภาพที่เป็นไปได้

                  " รายงานผลการจัดการศึกษาต่อสาธารณชน" พิจารณาจากผลประเมินถูกต้องและมีบทสรุปสำหรับผู้บริหารที่สามารถนำเสนอผ่านเว็บไซด์ได้

อัตลักษณ์ หมายถึง เอกลักษณ์หรือจุดเน้นของสถานศึกษาตามมติของกรรมการบริหารสถานศึกษาหรือที่ได้มีการประกาศหรือกำหนดเป็นจุดเน้นและเป้าหมายในการดำเนินงานของสถานศึกษาไว้ในปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนพัฒนาสถานศึกษาอย่างชัดเจน

สมศ. คือ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

หมายเลขบันทึก: 169999เขียนเมื่อ 9 มีนาคม 2008 20:21 น. ()แก้ไขเมื่อ 17 พฤษภาคม 2012 08:22 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท