มมส.จัดติวเข้มการประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ให้นักประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดอบรม"กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์องค์กร" ขึ้นในระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2549 ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จ.ขอนแก่น เชิญวิทยากรผศ.ดร.เสกสรร สายสีสด จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีให้ความรู้ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 20 คน ประกอบด้วยนักประชาสัมพันธ์จากองค์การบริหารส่วนตำบล สำนักงานเทศบาล โรงพยาบาล และสถาบันการศึกษา สำหรับการอบรมในครั้งนี้มีเนื้อหาประกอบไปด้วย ความสำคัญของการประชาสัมพันธ์ในองค์กร กลยุทธ์การวางแผนการประชาสัมพันธ์องค์กร เทคนิคและกระบวนการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือการประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ และกลยุทธ์การสร้างสื่อมวลชนสัมพันธ์ นอกจากนี้ผู้เข้ารับการอบรมยังได้จัดตั้งกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความก้าวหน้าของการประชาสัมพันธ์ผทานทางเว็บไซต์ www.udru.ac.th/~commarts อีกด้วย