เทคโนโลยี

เทคโนโลยี

 

เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทช่วยให้ชีวิตคนบรรลุการศึกษาได้อย่างไร

นางนวลใย  สุทธิพิทักษ์

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้มีการพัฒนาคิดค้นสิ่งอำนวย

ความสะดวกสบายต่อการดำชีวิตเป็นอันมาก เทคโนโลยีได้เข้ามาเสริมปัจจัยพื้นฐานการ

ดำรงชีวิตได้เป็นอย่างดี เทคโนโลยีทำให้การสร้างที่พักอาศัยมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถผลิตสินค้าและให้บริการต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์มากขึ้น เทคโนโลยีทำให้ระบบการผลิตสามารถผลิตสินค้าได้เป็นจำนวนมากมีราคาถูกลง สินค้าได้คุณภาพ เทคโนโลยีทำให้มีการติดต่อสื่อสารกันได้สะดวก การเดินทางเชื่อมโยงถึงกันทำให้ประชากรในโลกติดต่อรับฟังข่าวสารกันได้ตลอดเวลา   โดยเฉพาะการเรียนการสอนในโรงเรียนมีการนำคอมพิวเตอร์และเครื่องมือประกอบช่วยในการเรียนรู้ เช่น วีดิทัศน์ เครื่องฉายภาพ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คอมพิวเตอร์ช่วยจัดการศึกษา จัดตารางสอน คำนวณระดับคะแนน จัดชั้นเรียน ทำรายงานเพื่อให้ผู้บริหารได้ทราบถึงปัญหาและการแก้ปัญหาในโรงเรียน ปัจจุบันมีการเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนมากขึ้น   

          จึงเห็นได้ว่าการจัดการศึกษาทั้งในระบบ  นอกระบบและตามอัธยาศัย   เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  เทคโนโลยีโทรคมนาคม  และเทคโนโลยีสารสนเทศล้วนเข้ามามีบทบาทสำคัญในการศึกษาการสืบค้นข้อมูล ตลอดจนการจัดการศึกษา  หรือเมื่อจบการศึกษาแล้ว การสมัครงาน  การติดตามข่าวสารต่างๆเทคโนโลยีก็มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในยุคสังคมปัจจุบัน 

                เพื่อให้เห็นเด่นชัดขอยกตัวอย่างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ซึ่งใช้ในการรับข้อมูล  ประมวลผลข้อมูลและนำเสนอข้อมูลตามที่ผู้ใช้ต้องการ โดยเฉพาะใช้ในการจัดการศึกษาให้บรรลุอุดมการณ์การศึกษา (กมลศรี  ฤกษ์สมุทร,2545)

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศความเห็น (1)

ผืนฟ้า
IP: xxx.147.53.84
เขียนเมื่อ 

*  ทำแต่งาน  รักษาสุขภาพดี  นำหนักขึ้ใหมคะ

                                           วาสนา