ในวันพุธที่ 22  กุมภาพันธ์ 2549 ทีมงานสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้เข้าพบ ศ.นพ.วิจารณ์  พานิช และ ดร. ประพนธ์ ผาสุขยืด เพื่อหารือและซักซ้อมในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “พลังบูรณาการเพื่อบรรลุระเบียบวาระแห่งปี 2549” โดยกำหนดวันที่ 18-20 มี.ค. 2549 ในการประชุมครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าประชุมอันได้แก่ พนักงาน กรรมการ และ PM ระดมความคิดและสรุปเนื้อหาสาระสำคัญของการประชุมทั้งหมด เพื่อให้เกิดแนวทางในการดำเนินงานเกิดเป็นพันธะสัญญาการทำงาน ซึ่งเป็นระเบียบวาระแห่งปี 2549 และทีมสสส. ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า จากผลสำรวจการประเมินการทำงานของ สสส. ในปีที่ผ่านมา พบว่า 20% เท่านั้นที่คนทั่วไปพอใจในการทำงานของ สสส. การทำงานด้วยความตั้งใจแต่ไม่เป็นที่พอใจของคนส่วนใหญ่ ก็เท่ากับทำงานไม่เข้าเป้า
       ศ.นพ.วิจารณ์  พานิช ได้แสดงความเห็นว่า ทีมประชาสัมพันธ์ของ สสส. จัดทำ campaign เก่ง แต่ไม่มีข้อมูลสนับสนุน ไม่สามารถทำงานเชิงลึกได้ แต่จุดแข็งของสสส. คือโครงการที่มุ่งให้ประโยชน์กับคนส่วนใหญ่ ควรมีการปรับกระบวนการใหม่ โดยแก้ไขทุกทาง ( Fact, Poll, PR และ Perception)  และ สคส. ยินดีแนะนำและช่วยทีมงานของ สสส.
         ซึ่งผลจาก Poll นี้แสดงให้เห็นว่าการทำงานของสสส. อาจจะทำงานไม่ถูกใจคนส่วนใหญ่ หรือผลการสำรวจมาจากคนทั่วประเทศหรือไม่  และผลที่ได้จากการประเมินตรงกับเป้าหมายที่ต้องการหรือไม่ แล้วเราควรจะเชื่อ Poll ได้มากน้อยแค่ไหน
     ดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยเชื่อถือผลการสำรวจเท่าไร่ (ยกเว้นเรื่องทางวิทยาศาสตร์ หรืองานทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับกันอย่างกว้างขวาง ) เพราะผลจาก Poll ส่วนใหญ่มาจากการสอบถามจากคนเพียงบางกลุ่ม ซึ่งอาจมีเรื่องของผลประโยชน์แอบแฝงก็เป็นได้ อย่างเช่น เกมส์รายการโทรทัศน์ช่องหนึ่ง ที่จัดรายการโดยใช้ผลสำรวจมาเป็นตัวดำเนินรายการ และมีผู้เข้าร่วมรายการที่เป็นดารามาตอบคำถามว่าคนส่วนใหญ่คิดแบบไหน ซึ่งคำเฉลยคือ ผลสำรวจจากการสอบถามคน 100 คนหรือมากกว่า แต่ไม่ใช่ผลการสำรวจจากคนทั่วประเทศ ซึ่งบางคำถามดิฉันก็คิดว่าคำเฉลายบางข้ออาจจะไม่ใช่มีคำตอบที่ถูกสุด อาจจะมีคำตอบมากกว่า 1 หรือ 2 และมีได้หลากหลายคำตอบ ซึ่งความคิดของคนส่วนใหญ่มีได้หลากหลาย เนื่องจากแต่ละคนมีกระบวนการทางความคิดที่ไม่เหมือนกัน แต่จากการสรุปผลสำรวจเอง ก็อาจไม่ได้หมายความว่าไม่น่าเชื่อถือเลยที่เดียว แต่คิดว่าน่าจะมีปัจจัยอื่นที่ผลต่อผลสำรวจ อาทิเช่นมาจากกลุ่มคนบางกลุ่ม คนส่วนน้อย หรือ อาจมีการใช้หน้าม้าในการช่วยโปรโมตสินค้าหรือการบริการนั้นๆ  สิ่งแวดล้อมต่างๆ ส่งให้ Poll มีการบิดเบือนไปบ้าง แล้วคุณคิดเห็นเช่นไรกับเรื่องนี้