แบบรายงานความก้าวหน้า
โครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจน  ระบะที่ 1
อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น
1. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้ Weblog
            ที่วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  วันที่  24  กุมภาพันธ์  2549
            2.1 ชื่อผู้เข้าอบรม           1)  นายวนิช  บุญผ่องเสถียร
                                                 2)  นางบังอร  พลมิตร
            2.2 ภาพกิจกรรม (นำขึ้น weblog ภายหลัง)
3. การอบรมเพื่อขยายผลการจัดการความรู้  KM สำหรับผู้ปฏิบัติงานพัฒนาอาชีพของ
สถานศึกษา  ที่ สวนสนรีสอร์ท อ.พล จ.ขอนแก่น วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2549
            3.1 ชื่อผู้เข้าอบรม           1)  นายอนิรุทธิ์  สุวรรณรงค์
                                                2)  นางพรทิพย์  ภูมิบ้านค้อ
                                                3)  นายปิยวัฒน์  ย่อยไธสง
                                                4) นางเทวินี  คำป้อง
            3.2 ภาพกิจกรรม
4. การร่วมงานถนนอาชีพ  ครั้งที่ 1  อ.ชุมแพ  จ.ขอนแก่น  วันที่  11  กุมภาพันธ์  2549
            4.1  การอบรม 108 อาชีพ
ที่
รายวิชา
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
ชื่อวิทยากร
1
การทำ EM ขยาย
22
นายเชี่ยวชาญ  ชามะรัตน์
2
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
26
นายบุญเยี่ยม  ประยูรชาญ
3
การทำน้ำส้มควันไม้
22
นายเชี่ยวชาญ  ชามะรัตน์
4
การทำฮอร์โมนผลไม้
26
นายบุญเยี่ยม  ประยูรชาญ
            4.2 สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ที่นำมาแสดง
                        -
            4.3 โครงงาน
                        -
            4.4 การบริการ Fix it center ที่นำมาบริการในงาน
                        -
            4.5 การแสดงแฟชั่นโชว์
                        -
            4.6 การแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ
                        -
            4.7 การแสดงบนเทวี
                        -
            4.8 อื่น ๆ (กรุณาระบุรายละเอียด)
5. การร่วมงานถนนอาชีพ ครั้งที่ 2 อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2549
            5.1 การอบรม 108 อาชีพ
ที่
รายวิชา
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
ชื่อวิทยากร
1
การทำ EM ขยาย
33
นายเชี่ยวชาญ  ชามะรัตน์
2
การทำปุ๋ยหมักแห้งชีวภาพ
29
นายไพรัตน์  บุญมาก
3
การทำน้ำส้มควันไม้
33
นายบุญพบ  สุวรรณศรี
4
การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ
22
นายบุญเยี่ยม  ประยูรชาญ
5.2 สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ทีนำมาแสดง
                        -
                        -
            5.3 โครงงาน
                        -
            5.4 การบริการ Fix it center ที่นำมาบริการในงาน
                        -
            5.5 การแสดงแฟชั่นโชว์
                        -
            5.6 การแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ
                        -
            5.7 การแสดงบนเทวี
                        -
            5.8 อื่น ๆ (กรุณาระบุรายละเอียด)
6. การพัฒนาอาชีพเพื่อปลดป้ายคนจน (KPI = 30)
            6.1 อาชีพที่เข้าไปพัฒนา  การเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง  ภายใต้โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
                        จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนา   15     คน  ชื่อวิทยากร  นายเชี่ยวชาญ  ชามะรัตน์
                        สถานที่/พื้นที่ปฏิบัติงาน  บ้านหนองม่วง  ต.กุดเค้า  อ.มัญจาคีรี  จ.ขอนแก่น
                        ผลการดำเนินงาน (เสร็จสิ้นแล้ว/กำลังดำเนินงาน/คาดว่าจะแล้วเสร็จ
กำลังดำเนินการ
                        ปัญหาอุปสรรค  -
            6.2 อาชีพที่เข้าไปพัฒนา   การเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง  ภายใต้โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
                        จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนา       15       คน  ชื่อวิทยากร  นายราชินทร์  บัวบาน
                        สถานที่/พื้นที่ปฏิบัติงาน บ้านโนนขี้เหล็ก  ต.กุดเค้า  อ.มัญจาคีรี  จ.ขอนแก่น
                        ผลการดำเนินงาน (เสร็จสิ้นแล้ว/กำลังดำเนินงาน/คาดว่าจะแล้วเสร็จ
กำลังดำเนินการ
                        ปัญหาอุปสรรค  -
            6.3 อาชีพที่เข้าไปพัฒนา   การเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง  ภายใต้โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
                        จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนา       20       คน  ชื่อวิทยากร  นายเชี่ยวชาญ  ชามะรัตน์และคณะ
                        สถานที่/พื้นที่ปฏิบัติงาน บ้านโนนข่า  ต.โนนข่า  อ.พล  จ.ขอนแก่น
                        ผลการดำเนินงาน (เสร็จสิ้นแล้ว/กำลังดำเนินงาน/คาดว่าจะแล้วเสร็จ
กำลังดำเนินการ
                        ปัญหาอุปสรรค  -
7. ข้อเสนอแนะ  -
คลิกดูรายละเอียด