รายงานความก้าวหน้า วษท.ขอนแก่น

แบบรายงานความก้าวหน้า
โครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจน  ระบะที่ 1
อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น
1. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้ Weblog
            ที่วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  วันที่  24  กุมภาพันธ์  2549
            2.1 ชื่อผู้เข้าอบรม           1)  นายวนิช  บุญผ่องเสถียร
                                                 2)  นางบังอร  พลมิตร
            2.2 ภาพกิจกรรม (นำขึ้น weblog ภายหลัง)
3. การอบรมเพื่อขยายผลการจัดการความรู้  KM สำหรับผู้ปฏิบัติงานพัฒนาอาชีพของ
สถานศึกษา  ที่ สวนสนรีสอร์ท อ.พล จ.ขอนแก่น วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2549
            3.1 ชื่อผู้เข้าอบรม           1)  นายอนิรุทธิ์  สุวรรณรงค์
                                                2)  นางพรทิพย์  ภูมิบ้านค้อ
                                                3)  นายปิยวัฒน์  ย่อยไธสง
                                                4) นางเทวินี  คำป้อง
            3.2 ภาพกิจกรรม
4. การร่วมงานถนนอาชีพ  ครั้งที่ 1  อ.ชุมแพ  จ.ขอนแก่น  วันที่  11  กุมภาพันธ์  2549
            4.1  การอบรม 108 อาชีพ
ที่
รายวิชา
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
ชื่อวิทยากร
1
การทำ EM ขยาย
22
นายเชี่ยวชาญ  ชามะรัตน์
2
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
26
นายบุญเยี่ยม  ประยูรชาญ
3
การทำน้ำส้มควันไม้
22
นายเชี่ยวชาญ  ชามะรัตน์
4
การทำฮอร์โมนผลไม้
26
นายบุญเยี่ยม  ประยูรชาญ
            4.2 สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ที่นำมาแสดง
                        -
            4.3 โครงงาน
                        -
            4.4 การบริการ Fix it center ที่นำมาบริการในงาน
                        -
            4.5 การแสดงแฟชั่นโชว์
                        -
            4.6 การแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ
                        -
            4.7 การแสดงบนเทวี
                        -
            4.8 อื่น ๆ (กรุณาระบุรายละเอียด)
5. การร่วมงานถนนอาชีพ ครั้งที่ 2 อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2549
            5.1 การอบรม 108 อาชีพ
ที่
รายวิชา
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
ชื่อวิทยากร
1
การทำ EM ขยาย
33
นายเชี่ยวชาญ  ชามะรัตน์
2
การทำปุ๋ยหมักแห้งชีวภาพ
29
นายไพรัตน์  บุญมาก
3
การทำน้ำส้มควันไม้
33
นายบุญพบ  สุวรรณศรี
4
การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ
22
นายบุญเยี่ยม  ประยูรชาญ
5.2 สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ทีนำมาแสดง
                        -
                        -
            5.3 โครงงาน
                        -
            5.4 การบริการ Fix it center ที่นำมาบริการในงาน
                        -
            5.5 การแสดงแฟชั่นโชว์
                        -
            5.6 การแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ
                        -
            5.7 การแสดงบนเทวี
                        -
            5.8 อื่น ๆ (กรุณาระบุรายละเอียด)
6. การพัฒนาอาชีพเพื่อปลดป้ายคนจน (KPI = 30)
            6.1 อาชีพที่เข้าไปพัฒนา  การเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง  ภายใต้โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
                        จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนา   15     คน  ชื่อวิทยากร  นายเชี่ยวชาญ  ชามะรัตน์
                        สถานที่/พื้นที่ปฏิบัติงาน  บ้านหนองม่วง  ต.กุดเค้า  อ.มัญจาคีรี  จ.ขอนแก่น
                        ผลการดำเนินงาน (เสร็จสิ้นแล้ว/กำลังดำเนินงาน/คาดว่าจะแล้วเสร็จ
กำลังดำเนินการ
                        ปัญหาอุปสรรค  -
            6.2 อาชีพที่เข้าไปพัฒนา   การเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง  ภายใต้โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
                        จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนา       15       คน  ชื่อวิทยากร  นายราชินทร์  บัวบาน
                        สถานที่/พื้นที่ปฏิบัติงาน บ้านโนนขี้เหล็ก  ต.กุดเค้า  อ.มัญจาคีรี  จ.ขอนแก่น
                        ผลการดำเนินงาน (เสร็จสิ้นแล้ว/กำลังดำเนินงาน/คาดว่าจะแล้วเสร็จ
กำลังดำเนินการ
                        ปัญหาอุปสรรค  -
            6.3 อาชีพที่เข้าไปพัฒนา   การเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง  ภายใต้โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
                        จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนา       20       คน  ชื่อวิทยากร  นายเชี่ยวชาญ  ชามะรัตน์และคณะ
                        สถานที่/พื้นที่ปฏิบัติงาน บ้านโนนข่า  ต.โนนข่า  อ.พล  จ.ขอนแก่น
                        ผลการดำเนินงาน (เสร็จสิ้นแล้ว/กำลังดำเนินงาน/คาดว่าจะแล้วเสร็จ
กำลังดำเนินการ
                        ปัญหาอุปสรรค  -
7. ข้อเสนอแนะ  -
คลิกดูรายละเอียด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่นความเห็น (33)

+++++++
IP: xxx.56.47.183
เขียนเมื่อ 

อยากให้มีรูปภาพมากกว่านี้ค่ะ

"Var"
IP: xxx.10.155.95
เขียนเมื่อ 

อยากห็นเกษตรมากเพราะไม่ได้ไปนานแล้วค่ะ เรียนจบ ปวช. จนถึงทุกวันนี้ เกือบ 8 ปี แต่ตอนนี้จบ ป.ตรีแล้วค่ะ ได้ดีเพราะเรียนที่เกษตรนี่แล่ะค่ะ คิดถึงอาจารย์ทุกท่าน ผอ.บุญช่วย อ.จุฑาฐิติ และอ.ปิยวัฒน์ อ.ประจำชั้น ปวช 3/10 ปี 2544

 

นางสาวศิริมล มะพันธ์
IP: xxx.143.140.83
เขียนเมื่อ 

กราบเรียนผู้อำนวยการอาจารย์ที่เคารพ คิดถึงเกษตรขอนแก่นมากค่ะคิดถึงอาจารย์ทุกคนหวังว่าคงสบายดีนะคะ หนูสบายดีคะอยู่ที่ศรีสะเกษร้อนมากๆคะฝึกอาราวาก็หนักนิดหน่อยแต่คิดหนักอยู่เรื่องเดียวค่ะอาจารย์ เกรด อ.วรณัฐยังไม่ออกเลยค่ะ.........ตอนนี้วษท.ศรีสะเกษก็รับสมัครน้องแต่น้องใหม่แค่ร้อยกว่าคนเองของขอนแก่นหละคะเท่าไหร่ แล้วน้องๆน่ารักหรือเปล่าดื้อเหมือนรุ่นพวกหนูใหมคะแล้วอกท.ดำเนินการไปถึงไหนแล้วก็คงจะหนักเหมือเดิม..........สุดท้ายนี้ขอให้ ผอ. บุญช่วย อ.วนิช อ.ธนะพร อ.สมศักดิ์ นารี อ.สุรัชนีย์ อ.ทองสุข

อ.อภิวัฒน์ อ.พรพิมล อ.รจนา อ.พูนผล อ.วรณัฐ(คิดถึงมากเกรดหนูยังไม่ออก)

อ.สพัฒชัย อ.บุญเยี่ยม อ.จุฑาฐิติ และอาจารย์ทุกคนที่ไม่ได้พิมพ์หมดเพราะคาบเรียนแล้วค่ะขอให้มีความสุขมากๆคิดสิ่งใดก็สมปรารถนารำๆรวยๆกันทุกอาจารย์นะคะ สาธุ..............................

ประสาน คำนิยา
IP: xxx.147.97.142
เขียนเมื่อ 

คิดถึงวิทลัยเหมือนเดิมน่ะครับ

ประสาน

วนิช บุญผ่องเสถียร
IP: xxx.25.42.205
เขียนเมื่อ 

ขอเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงานคืนสู่เหย้า วันที่ 21 มีนาคม 2552 รายได้จากการจำหน่ายบัตร สมทบทุนเพื่อเตรียมงาน อกท.ชาติ ครั้งที่ 31 เดือน ก.พ. 2553 เกษตรขอนแก่นเป็นเจ้าภาพครับ

อ.วนิช

วันเฉลิม ศรีโนนเรือง
IP: xxx.172.224.98
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ อาจารย์ ผมอยากได้ โลโก้งานชาติอาจารย์มีไหมครับ

ถ้าอาจารย๋มีช่วยกรุณาส่งให้ผม ตามe mail ได้ไหมครับ

จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับ

อ.วนิช
IP: xxx.53.166.141
เขียนเมื่อ 

โลโก้งาน อกท.ชาติ จะเอาขึ้นเว็บวิทยาลัย www.kkcat.ac.th

หรือขอได้ที่ศูนย์ข้อมูลหรืออ.ณรงค์ อ.สมศักดิ์

โคกอ้ายโจร 19
IP: xxx.26.146.158
เขียนเมื่อ 

กราบเรียนท่านอาจารย์ครับ สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้อง ชาวเขียวขาวเหลือง จารวมตัวกันเมื่อไหร่บอกข่าวมาทางนี้ด้วยนะครับ เพื่อนกะเหรี่ยงเงียบมากไม่โทรมาเลยอยู่ป่าดงดอนสบายดีเด้อ

ศิษย์ ศอน.รุ่น15/50
IP: xxx.183.213.142
เขียนเมื่อ 

หวัสดีมิตรสหายทุกคนกราบเรียนอาจายร์ทุกท่าน

อยากให้เอาข้อมูลลงมากกว่านี้หน่อยนะ

อ.สบายดีไหน

แล้วเด็กตชด.ยังดื่ออยู่ไหม

IP: xxx.137.44.34
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ.

พี่น้องชาวเกษตรทุกท่าน ผมนายประดิษฐ์ เที่ยงประดง หนึ่งในสมาชิก The Cop มีโครงการจะจัดฟุตบอลนัดพิเศษ กับ ทีมของท่านอาจารย์ Aggie Team และ อยากจะมอบทุนสมทบการศึกษาให้ทางวิทยาตามกำลังของพวกเรา the Cop ผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่พวกจะกลับไปเยี่ยมถิ่นที่ให้กำเนิดวิชาความรู้ของเรา ตอนนี้ ขอให้สมาชิก the Cop ทุกรุ่น ช่วยติดต่อกลับที่ email [email protected] หรือ [email protected] /และยินดีตอนรับสำหรับสมาชิกชาวเกษตรทุกท่านที่จะเข้าร่วม

ด้วยความเคารพ.

นาย.ประดิษฐ์ เที่ยงประดง

นางสาวศิริมล มะพันธ์
IP: xxx.47.45.211
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์ที่เคารพ

อาจารย์คะ ไม่ทราบว่าข่าวที่ออกมามันเป็นยังไงกันคะ หนูอ่านแล้วก็งงๆๆๆ คะ

ด้วยความเคารพอย่างสูง

อ.วนิช
IP: xxx.172.224.100
เขียนเมื่อ 

เรื่องมันยาว เริ่มจาก วิทยาลัยจะสอบบรรจุพนักงานราชการ ก็มีครูจ้างในวิทยาลัยซึ่งเป็นเด็กของ หน.แผนกคนนึง เด็กนักการเมืองคนนึง มาสมัครสอบด้วย แล้วสอบไม่ได้ ก็ร้องเรียนไปยัง รมช.ศึกษา เค้าก็ส่งเลขา รมช. ก็พบคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยและ ผอ. แล้วก็ให้รอมชอมกัน เดี๋ยวมันจะทำงานไม่ได้ ฝ่าย หน.แผนกฯ ที่ว่า ก็รับปากจะยุติ ครูอยากให้เธอเห็นเวลาเค้าพูดต่อหน้าเลขา รมช.จริง ๆ พับผ่า ดูเหมือนสถานการณ์จะดี แต่คล้ายกับว่าเค้ายังไม่พอใจที่ทำอะไร ครูบางคน รองบางคน ไม่ได้ ก็เลยเดินหน้าต่อ พอดีมีโครงการเรียนฟรี 15 ปี วิชาด้านพื้นฐาน บริหารธุรกิจ ไม่มีปัญหาเพราะมีหนังสือพิมพ์ขายอยู่ทั่วไป วิทยาลัยฯ ก็ดำเนินการซื้อและแจกนักเรียนนักศึกษาทุกเทอม แต่มันมีบางวิชาที่ไม่มีแบบเรียนขายเช่นวิชาชีพด้าน พืช สัตว์ ช่างกลเกษตร อุตฯ ต้องหาซื้อหนังสือตำราที่ใกล้เคีียงแต่ราคาแพง จะแจกให้นศ. ทุกคนไม่ได้ งบไม่พอ ก็ซื้อเข้าศูนย์วิทย แล้วแจ้งให้ นศ. ไปยืมเรียนเอา เค้าก็ให้เด็กเขียนหนังสือร้องเรียนผ่านนักการเมืองคนนั้นแหละ แล้วก็เป็นข่าวอย่างที่เห็น อยากทราบรายละเอียดลึกต้องเมลมาคุยกัน โพสต์บนนี้ไม่ได้อันตราย ครูบาอาจรย์ ผู้บริหารไม่เป็นอันทำงานกันแล้ว พวกเราทำงานด้วยความซื่อสัตย์ เพื่อนักเรียนนักศึกษา แต่ต้องมาโดนเรื่องอย่างนี้ หลายคนเบื่อหน่าย หลายคนท้อแท้ โกรธแค้น ครูเองก็ต้องปลง ต้องมองโลกในแง่ดี มารไม่มี บารมีไม่เกิด ขอให้เธอและศิษย์เก่าทุกคนเชือมั่นได้เลยว่า คณะครู ผู้บริหารทุกคน ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแน่นอน

อ.วนิช

[email protected]

ธราวัลย์
IP: xxx.120.72.115
เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะอาจารย์

อาจารย์สบายดีกันทุกคนนะคะ อาจารย์คะปีหน้าจะมีงานคืนสู้เหย้าอีกหรือเปล่าอยากกลับไปวิทยาลัยมากเลยๆคิดถึงมากเลยคะ สิบกว่าปีแล้วที่ไม่เคยได้กลับไปที่วิทยาลัยเลยคิดถึงเพื่อนๆพี่ๆทุกๆคนคะ พี่แอน พี่ตุ้ม สอง จินดา นายชาญชัย นายชนะชัย นายพยุง พี่จร สบายดีหรือเปล่าคิดถึงมากเลยอยากเจอด้วยคะตอนอยู่กันจ๊ะ สุดท้ายขอให้อาจารย์สูขภาพแข็งแรงนะคะ

อาร์ต
IP: xxx.175.208.188
เขียนเมื่อ 

ddอาจารย์ที่รักทุกทาน กระผม จ่าสิบเอก เอกชัย อนันต์สลุง อตีดนักเรียนชั้น ปวช 3/10 คิดถึงที่เคยสร้างนักรบคนนี้หั้ยได้รับราชการและมีชีวิตที่สบายทุกวันนี้ หากแม้อาจารย์ท่านใดอยากนำนักเรียนมาทัศนศึกษาที่ หัวหินและประจวบคีรีขันธ์ กระผมยินดีที่จะเป็นธุรจัดหาที่พักเพื่อน้องๆๆครับโดยเฉพาะ อ.บังอร อ.ปิยวัฒ อ.จุฑาฐิติ และผมได้น้อมนำปรัชญาเศรษกิจพอเพียงมาขยายผลและต่อยอดให้ประชาชนชาว ปัตตานี ยะลา และนราธิวาสได้ใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง เช่นทำ em เพื่อทดแทนปุ๋ยเคมีการเกษตรจะทำให้เหตุการในภาคใต้สงบใช้ไหมครับอาจารย์ จุฑา ครับผมยังจำได้ว่าติด ดิก อาจารย์ 1 เล่ม เพราะติด ขร กระผมรัชการมาึ7ปีแล้วต้องหาโอกาสเอาไปใช้อาจารย์ครับ โอกาสในครั้งนั้นได้สร้างนักรบในวันนี้ ______________________________ศิลดือ

จ.ส.อ.เอกชัย อนันต์สลุง

tel 0816786937

เกียรติศักดิ์ ไตรศรีเพชร
IP: xxx.57.69.210
เขียนเมื่อ 

กราบสวัสดีอาจารย์ว ษ.ท ขอนแก่น(โคกไอ้โจร)โดยเฉพาะอ.จุลและอ.วรณัฐ และหวังว่าอาจาย์ทุกท่านคงจะสบายดีน๊ะคับส่วนลึกผมคิดสถาบันนี้อยู่เสมอแม้จะจบไปแล้ว8ปียังคิดถึงเรื่องราวของวันเก่าๆได้ทำกิจกรรมต่างๆเล่นดนตรี แข่งทักษะจัดสวนตู้ และการใช้ชีวิตในรั้ววิทยาลัยเป็นความทรงจำและประสบการณ์ที่ดีและคิดถึงเพื่อนพืชศาตร์ทุกคนปัจจุบันผมใช้ชีวิตและทำงานอยูที่ประเทศไต้หวันนานๆครั้งจะได้กลับเมืองไทยแต่ถ้ามีโอกาสซักครั้งก็อยากจะไปงานสู่เหย้าซักครั้งเหมือนกันที่วิลัยคงเปลี่ยนไปเยอะ และขอฝากข้อความนี้ไปยังเพื่อนพืชศาสตร์ทุคนไม่ว่าจะเป็น แจ๊ค บอย บู๊ มล ปุ๊ย โด่ง ท่านนายกชาติ สมถิ่น หลวงปู่ วุ้น อุไร เหมียว สุวิท เพื่อนต่างคณะ เปรมมือกีต้าโซ่โล่ อ้อย พี่ยุทธ ป้อม บอม เมฆ รุ่นน้อง ว่าน โบว์ ส้ม อั๋น ใครอีกคน จำชื่อไม่ได้ เอาเป็นว่าทุกคนที่เอ่ยชื่ออยู่ในความทรงของผมน๊ะหรือหากมีใครได้อ่านข้อความนี้และจำกันได้ โปรดติดต่อมาที่อีเมล์นี้น๊ะฮ่ะ [email protected] ลูกพระพิรุณ

อ.วนิช
IP: xxx.172.224.100
เขียนเมื่อ 

ไปที่เว็บวิทยาลัยฯ ดีกว่า รุ่นพี่รุ่นน้องเพื่อน ๆ มากกมาย www.kkcat.ac.th

ปนิดา
IP: xxx.121.244.73
เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะ อาจารย์ทุกท่าน

อาจารย์ทุกท่านสบายดีนะคะ อยากจะกลับไปเยี่ยมวิทยาลัยอีกครั้ง อยากให้มีงานคินสู้เหย้า เร็วๆ คิดถึงเพื่อน ๆ ด้วย

โดยเฉพาะอาจารย์วนิช อาจารย์ธนพร อาจารย์บังอร อาจารย์กุลนที และอีกหลาย ๆ ท่าน

อ.วนิช
IP: xxx.172.224.100
เขียนเมื่อ 

ไม่ต้องคืนสู่เหย้าก็มาเยี่ยมได้ ถ้าผ่านมาก็แวะมาได้ เดี๋ยวจะเลี้ยงส้มตำ

ดุลยรัตน์ กันเดช
IP: xxx.52.97.168
เขียนเมื่อ 

คิดถึงเสมอเลยครับ เกษตรขอนแก่น ไม่ได้ไปเยี่ยมเลยตั้งแต่จบไป ที่แห่งนี้เป็นที่ๆให้อนาคตผมเป็นจุดเริ่มต้นของชิวิตเล็กของเด็กเกเรคนนึง ไม่งั้นไม่มีผมในวันนี้ ได้อาจารย์คณะบริหารที่ให้การอบรมณ์ ขัดเกรา ให้ความรู้ ตอนนี้ 8 ปีแล้วครับอาจารย์ๆ ทุกท่าน สบายดีน่ะครับสุขภาพแข็งแรง แต่ถ้ามีงานคืนสู่เย้า ก็ดีน่ะครับ อยากไปกราบอาจารย์ อาจารย์บังอร อาจารย์กุลนที อาจารย์กรรนิกา ที่ปรึกษาผมเป็นยังไงบ้างสยายดีแข็งแรงดีน่ะครับ ได้ข่าวว่าต้องเดินทางไปสอนที่วิทยาเขตด้วยเหรอครับ ใกล้ปีใหม่แล้วครับ ขอให้อาจารย์ทุกท่าน(คณะธุรกิจ) มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บไม่จนน่ะครับ รวยๆครับจารย์ สวัสดีครับ

อ.วนิช
IP: xxx.172.224.100
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ทุกท่านสบายดี อ.กันนิกา ย้ายไปรับราชการที่ วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น ปีหน้า 54

ธราวัลย์
IP: xxx.120.215.1
เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหมคะ อาจารย์ทุกๆท่าน และเพื่อนๆพี่ๆน้อง ชาวเกษตรขอนแก่นทุกๆท่าน เป็นงัยกันบ้างคะสบายดีกันหรือเปล่า

ปีใหม่นี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสูขประสบความสำเร็จในทุกๆด้านของชีวิตและที่สำคัญขาดไม่ได้คือขอให้รวยๆๆๆๆกันทุกๆคน

ถ้าใครมีปัญญหาสูขภาพก็ปรึกษาได้นะคะหรืออย่ามีรายได้เสริมก็ติดต่อเข้ามาได้คะ (อยากมีรายได้เพิ่มอยากรวยอยากมีเวลาให้กับครอบครัว) ........คิดถึงอาจารย์ทุกๆท่านและเพื่อนๆทุกๆคนเสมอ อยากให้มีงานสู้เหย้าไวๆจังเลยอยากกลับไปเจอพี่ๆเพื่อนๆมากๆๆเลย เคารพอาจารย์ทุกท่านเสมอ

อ.วนิช
IP: xxx.172.224.100
เขียนเมื่อ 

ก็ขอให้ธราวัลย์โชคดีตลอดปี 2554 เช่นกัน และเมื่อถึงเวลางานคืนสู่เหย้าก็ขอให้ไปจริง ๆ อย่างที่ตั้งใจนะ

ธราวัลย์
IP: xxx.120.88.102
เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะอาจารย์

ที่ขอนแก่นอากาศหนาวหรือเปล่าคะ ที่สมุทรปราการหนาวมากเลยคะตอนเช้าไม่อยากอาบน้ำเลย

วันครูหนูลืมเข้ามากราบอาจารย์ทุกๆท่านคะหนูต้องขอโทษด้วยนะคะช้าไปสองสามวันคงไม่เป็นไรนะคะ

หนูขอให้อาจารย์ทุกๆท่านมีสูขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไปเป็นที่รักของลูกศิษย์ทุกๆคนให้อาจารย์ทุกๆท่านให้

ความรู้แก่ลูกศิษย์แบบนี้ไปนานๆนะคะ หนูยังรักและเคารพอาจารย์ทุกๆท่านเสมอ ถึงแม้ว่าจะนานแค่ไหนสถาบัน

แห่งนี้ก็เป็นสถาบันที่ให้ความรู้และให้โอกาสกับหนูถ้าไม่มีสถาบันแห่งนี้หนูก็คงจะจบแค่ ป.6 ไม่ใช่ ปวสหรือป.ตรี

อย่างทุกวันนี้ (เพราะฐานะทางครอบครัวไม่ใช่ร่ำรวยพ่อแม่ไม่มีเงินส่งเรียน)

ด้วยความเคารพ

ธราวัลย์

อ.วนิช
IP: xxx.172.224.100
เขียนเมื่อ 

ที่ขอนแก่นช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาอากาศหนาวมาก วันนี้ก็ยังหนาวแต่ไม่มากเหมือนเมื่อวาน ขอบคุณแทนคุณครูทุกคนสำหรับคำอวยพร จะช้าจะเร็วไม่สำคัญ ขอให้นึกถึงกันก็พอ

อ.วนิช

ว่าที่ร้อยโท สุระเดช อาสนาทิพย์
IP: xxx.19.66.136
เขียนเมื่อ 

กราบสวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านผมเป็นศิษอีกคนนึงที่ยังเคารพรักคณะอาจารย์ทุกทานเสมอมา ผมคิดถึงเพื่อนๆร่วมสถาบันทุกคน เพื่อนร่วมห้อง ปวช.3/3 พ.ศที่จบ2544 ทุกคน เอ็ด ยิ่ง อ๊อด ก๊อฟ บอย สงกรานต์ เอ็ม เอ๊ก ดุ๋ย หนึ่ง มิล ใสว อาวจ่อย ก๋ง ตี้ ริด นี น้อง มด อ้อม เขียว สุดใจ แป๋ว แก้ว สิบเอกพรมมิล และอีกเพื่อนหลายๆคน อาจารย์วนิช อ.แอน อ.จุลดล อ.มานพ อ.สมศักดิ์และอีกหลายๆท่านที่ไม่ใด้กล่าวถึง  เกือบลืม อ.สมถิ่นขอให้ทุกท่านจงพบแต่ความสุขตลอดปี 54 และปี่ตลอดไปด้วยเทอน สาธุ

อ.วนิช
IP: xxx.172.224.101
เขียนเมื่อ 

สวัสดีสุรเดช

ยินดีที่แวะเข้ามา ตอนนี้ทำงานอยู่ที่ไหน หรือประกอบอาชีพอะไร 10 ปีผ่านไปไวเหมือนโกหก  หวังว่าคงสบายดี มีอาชีพที่ดี  แวะเวียนเข้าได้บ่อย ๆ ยิ่งดี จะได้แลกเปลี่ยนความคิดเผื่อเป็นประโยชน์ต่อรุ่นน้อง

อ.วนิช

ธราวัลย์
IP: xxx.168.90.30
เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะอาจารย์

อาจารย์สบายดีหรือเปล่าคะ ไม่ได้เข้ามาคุยหลายวันเลย ตอนนี้ที่สมุทรปราการอากาศเริ่ม

ร้อนแล้ว ปีนี้ที่เกษตรขอนแก่นของเรามีจัดงานอะไรบ้างหรือเปล่าคะ  อ.แอน สบายดีหรือคะ จำน้องสาวคนนี้ได้หรือเปล่าแต่ก่อนตอนที่เรียนอยู่เกษตรด้วยกันหนูน้องจิ๋วไงคะหนูยังจำ อ.แอนได้เสมอ อ.แอนเป็นพี่ที่น่ารักมาก หนูรู้ข่าวจากพี่น้อยหน่าว่า อ.แอนมาสอนอยู่ที่นี้คะ เคยเจออ.แอน ครั้งสุดท้ายเมื่อตอน อ.แอน ยังเรียนอยู่ที่ ม.ขอนแก่น นะคะ คิดถึงอาจารย์ทุกๆท่านเสมอ

ด้วยความเคารพ

ธราวัลย์

อ.วนิช
IP: xxx.53.118.166
เขียนเมื่อ 

สวัสดีธราวัลย

ช่วงนี้วิทยาลัยฯ ยังไม่มีงานอะไร กำลังเตรียมงาน อกท.ชาติที่จะไปแข่งที่แพร่ ส่วนอ.แอนตอนนี้ไปรับราชการที่ วษท.กำแพงเพชร รอ.อ.วรณัฐ เกษียณคงจะขอย้ายกลับมาขอนแก่น  ครูสบายดี หวังว่าเธอคงสบายดีและสนุกกับการทำงาน

อ.วนิช

ธราวัลย์
IP: xxx.121.222.190
เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะอาจารย์ อาจารย์สบายดีหรือเปล่าคะ อากาศที่ขอนแก่นเริ่มหรือยังคะอาจารย์ ช่วงนี้นักศึกษาคงใกล้สอบกันใช่ไหมคะ วันนี้หนูมีเรื่องรบกวนอาจารย์หน่อยนะคะ คือว่าหนูสนใจการเพาะเห็ดฟางนะคะ หนูจะลองเพาะในตะกร้าดู หนูอยากทราบว่าวัสดุที่เราจะนำมาเพาะนอกจากฟางข้าวแล้วใช้อะไรได้อีกคะ เปลือกข้าวโพดได้หรือเปล่าถ้าเป็นผักตบชวาต้องนำมาหัดแล้วตากให้แห้งก่อนใช่หรือเปล่าคะเพราะว่าอยู่ที่สมุทรปราการมันไม่ฟางข้าว และที่สำคัญหนูไม่รู้จะไปซื้อเชื้อเห็ฟางที่ไหนที่วษท.ขอนแก่นขายหรือเปล่าคะถ้ามี ถ้าหนูจะซื้อสั่งซื้อทางไปรษณีย์ได้หรือเปล่าคะ หนูต้องขอโทษอาจารย์ด้วยนะคะที่รบกวนเวลาของอาจารย์นะคะ หนูเริ่มเบื่องานเริ่มสังคมในเมืองแล้วอยากกลับไปทำเกษตรอยู่บ้านเราแล้วนะคะแต่ยังไม่รู้ว่าจะทำเกษตรอะไรดีรบกวนอาจารย์ชวนแนะนำหน่อยนะคะ สุดท้ายหนูขอให้อาจารย์และอาจารย์ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะคะ

ขอบคุณอาจารย์มากนะคะ

จากคนเมืองกรุงแต่คนหัวใจลูกทุ่ง

ธราวัลย์

อ.วนิช
IP: xxx.183.152.61
เขียนเมื่อ 

เรื่องเพาะเห็ดครูไม่มีความรู้หรอก ตอนแรกว่าจะไปถามครูคณะพืชให้แต่กลัวว่าจะช้า เธอลองใช้ google เสิร์ชดูน่าจะได้แนวทางหรือวิธีเพาะเห็ด ส่วนเชื้อเห็ดก็ซื้อตามร้านขายวัสดุทางการเกษตร เช่น ร้านขายปุ๋ย น่าจะมี ก็ลองซื้อมาทดลองน้อย ๆ ก่อน ๆ พอชำนาญแล้วค่อยเพิ่มจำนวน (แถวจตุจักรน่าจะมีเยอะนะ) ขอให้ประสบความสำเร็จ

อ.วนิช

ธราวัลย์
IP: xxx.120.211.214
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณอาจารย์มากนะคะที่ให้คำแนะนำ

ธราวัลย์
IP: xxx.122.84.61
เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะอาจารย์ อาจารย์สบายดีหรือเปล่าคะ ที่ขอนแก่นเป็นงัยบ้างคะอากาศหนาวหรือเปล่าคะ ที่สมุทรปราการหนาวเย็นมากเลยคะหนาวเย็นกว่าหน้าหนาวซะอีกคะ อาทิตย์หนึ่งแล้วที่หนาวเย็น ที่ขอนแก่นคงจะเย็นมากเลยนะคะ ฝนตกหรือเปล่าคะอาจารย์ หนูไม่ได้เข้านานหลายวันเลยคะ ยังคิกถึงอาจารย์และเกษตรขอนแก่นเสมอคะ

ท้ายนี้หนูขอให้อาจารย์ทุกๆท่านมีสูขภาพร่างแรงทุกๆท่านนะคะ ดูแลสูขภาพให้ดีนะคะอาจารย์

ด้วยความเคารพ

ธราวัลย์

 

อ.วนิช
IP: xxx.172.224.101
เขียนเมื่อ 

สวัสดีธราวัลย์

วันนี้อากาศอุ่นขึ้นแล้ว  เมื่อสองสามวันก่อนอากาศหนาวมาก แถมฝนตกปรอย ๆ ทั้งวัน หญ้าสนามก็เลยดูเขีียวขึ้นมาทันตา

ช่วงนี้ปิดเทอมแล้ว แต่พวกครูยังคงทำงานตามปกติ  เพราะประมาณเดือน มิ.ย. เค้าจะเข้าประเมินคุณภาพสถานศึกษา ก็เลยต้องเตรียมข้อมูล วันที่ 5 เม.ย. จะจัดงานสงกรานต์รดน้ำดำหัว แล้วก็ปิดพักผ่อน  วันที่ 18 เม.ย. กลับมาทำงานต่อ

ขอให้เธอสนุกกับการทำงาน สุขภาพดีเช่นเดียวกัน

อ.วนิช