การเรียนรู้ตลอดชีวิต

การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) หมายถึง การรับรู้ความรู้ ทักษะ และเจตคติ ตั้งแต่เกิดจนตายจากบุคคลหรือสถาบันใดๆ โดยสามารถ จะเรียนรู้ด้วยวิธีเรียนต่างๆ อย่างมีระบบหรือไม่มีระบบ โดยตั้งใจหรือโดยบังเอิญก็ได้ ทั้งนี้สามารถทำให้บุคคลนั้นเกิดการพัฒนา ตนเอง

ผมโชดดีและดีใจที่ได้เจอ เวบไซด์นี้โดยบังเอิญ รู้สึกดีและอยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะได้บันทึก สิ่งที่เราได้รู้ ได้พบ ประสบเจอ ในสังคมนี้ ทั้งจากการทำงาน ใช้ชีวิตในโลกนี้ก็ตาม ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในบางอย่างที่เราไม่ได้พบ ไม่ได้เจอด้วยตนเอง....

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้สังคม....ในสังคมแห่งการเรียนรู้ความเห็น (0)