ผมโชดดีและดีใจที่ได้เจอ เวบไซด์นี้โดยบังเอิญ รู้สึกดีและอยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะได้บันทึก สิ่งที่เราได้รู้ ได้พบ ประสบเจอ ในสังคมนี้ ทั้งจากการทำงาน ใช้ชีวิตในโลกนี้ก็ตาม ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในบางอย่างที่เราไม่ได้พบ ไม่ได้เจอด้วยตนเอง....