อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วยสถานศึกษา จำนวน 10 แห่ง
1 .วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
   67 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
2.วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง
   486 หมู่ 4 บ้านหินกอง – หนองอ้อ  ต.น้ำพอง
   อ.น้ำพอง  จ.ขอนแก่น  40310
3.วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
   1/1 ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น  40000
4.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
  อ.มัญจาคีรี  จ.ขอนแก่น 40160
5.วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น
  ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40260
6.วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ
    271 14 ถนนแพงไท ต.หนองไผ่  อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น  40130
7.วิทยาลัยการอาชีพกระนวน
6         หมู่ 6 ต.หนองโน อ.กระนวน  จ.ขอนแก่น 40170
8.วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
  113 หมู่ 2 ต.หนองน้ำใส  อ.บ้านไผ่  จ.ขอนแก่น  40110
9.วิทยาลัยการอาชีพพล
   203 หมู่ 3  ถนนมิตรภาพ-โคกสี  ต.โนนข่า อ.พล  จ.ขอนแก่น  40120
10.วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
  ถนนแจ้งสนิท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180