หัวใจพระพุทธศาสนา

BM.chaiwut
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
หัวใจพระพุทธศาสนา

นอนฟังรายการวันมาฆบูชา ซึ่งผู้จัดทำรายการอ้างว่า โอวาทปาฏิโมกข์เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ผู้เขียนก็แย้งในใจว่า นั่นเป็นเพียงมติเดียวเท่านั้น ยังมีมติอื่นๆ อีก... จึงถือโอกาสนี้ นำมาเล่าเป็นพุทธบูชาในวันนี้...

หัวใจพระพุทธศาสนา หมายถึง หลักคำสอนสั้นๆ ที่สามารถประมวลเอาคำสอนหรือแนวคิดของพระพุทธศาสนาไว้ทั้งหมดนั่นเอง ซึ่งประการแรกที่ยอมรับกันทั่วไป ก็คือ คาถาสุดท้ายใน โอวาทปาฏิโมกข์ ว่า...

 • สพฺพปาปสฺส อกรณํ      กุสลสฺสูปสมฺปทา
 • สจิตฺตปริโยทปนํ           เอตํ พุทฺธาน สาสนํ
 • การไม่กระทำบาปทั้งปวง ๑ การยังกุศลให้ถึงพร้อม ๑
 • การชำระจิตของตนให้สะอาด ๑ สามอย่างนี้ เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

.............

บางมติอ้างถึงพระบาลีใน ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสในคราวปฐมเทศนา แล้วโกญฑัณญะฤาษี (หัวหน้าฤาษีปัญจวัคคีย์)ได้บรรลุโสตาบัน โดยมีความเห็นชอบเบื้องต้นว่า...

 • ยงฺกิญฺจิ สมุทยธมฺมํ สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมํ
 • สิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดา

............

บางมติอ้างถึงคาถาที่ พระอัสสชิเถระ (อดีตฤาษีปัญจวัคคีย์) สรุปหลักคำสอนของพระบรมศาสดจารย์แก่อุปติสสปริพพาชก (ต่อมาก็คือ พระสารีบุตร) ด้วยข้อความสั้นๆ ว่า....

 • เย ธัมมา เหตุปปะภะวา     เตสัง เหตุง ตะถาคะโต
 • เตสัญจะ โย นิโรโธ จะ      เอวังวาที มหาสมโณ
 • ธรรมทั้งหลายมีเหตุเป็นแดนเกิด พระตถาคตเจ้าตรัสถึงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้น
 • และตรัสถึงการดับแห่งเหตุเหล่านั้น  พระมหาสมณเจ้า มีปกติตรัสอย่างนี้

หมายเหตุ พิมพ์บาลีเป็นคำอ่านแบบไทยๆ เพราะ เหตุง ไม่สามารถพิมพ์นิคคหิตซ้อนได้

...........

ส่วนท่านอาจารย์ พุทธทาส ผู้ได้รับการยกย่องว่า นาคารชุนแห่งสยามประเทศ มีความเห็นส่วนตัวของท่านเองว่า หัวใจของพระพุทธศาสนา คือ

 • สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภินิเวสาย
 • สิ่งทั้งปวง ไม่ควร ยึดมั่นถือมั่น  (ธรรมทั้งหลายทั้งปวง ไม่ควร เพื่อเข้าไปยึดถือ)

..........

ขณะที่บางมติกลับชอบใจ ปัจฉิโมวาท ของพระพุทธเจ้า ซึ่งตรัสในวันเป็นที่เสด็จปรินิพพานว่า

 • วยธมฺมา สงฺขารา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ
 • สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา เธอทั้งหลาย จงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด

...........

ฟังว่า พระบาลีที่ยกมาเหล่านี้ มีจารึกอยู่ในศิลาจารึกเก่าๆ ที่ขุดพบได้ในหลายๆ ที่ทั่วโลก.... ซึ่งที่ใดก็ตาม เมื่อเจอข้อความเหล่านี้ ก็เป็นหลักฐานยืนยันว่า พระพุทธศาสนาเคยไปถึงสถานที่นั้นแล้ว.....

 •  สนฺติฎฐตุ ชินสาสนํ อนาคเต กาเล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สนทนาธรรม

คำสำคัญ (Tags)#หัวใจพระพุทธศาสนา

หมายเลขบันทึก: 166543, เขียน: 21 Feb 2008 @ 13:00 (), แก้ไข: 13 Apr 2012 @ 16:18 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 18, อ่าน: คลิก


ความเห็น (18)

นมัสการพระคุณเจ้า

 • ภาษาบาลี ช่วงสุดท้าย มันแปลว่าอะไรค่ะ
 • ในฐานะพุทธศาสนิกชนที่น้อมนำโอวาทไปปฏิบัติ หมอนำเอาองค์ 3 ข้างต้นไปใช้ปฏิบัติพัฒนาตนเป็นเบื้องต้นก่อนค่ะ  จะได้มีศีละ (ความเป็นปกติ)
 • ปฏิบัติองค์ 3 ได้ สิ่งที่ท่านพุทธทาสท่านพร่ำสอน ก็น่าจะบังเกิด 
 • ก็จะได้สัมผัสกับผลที่ทุกดำรัสขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้เทศนาไว้ 
เขียนเมื่อ 

P

หมอเจ๊

 

เป็นการอธิษฐานให้พระพุทธศาสนายั่งยืนต่อไป ซึ่งข้อความทำนองนี้ มักจะเจอในคำัภีร์ หรืองานเขียนทางพระพุทธศาสนา...

แปลยกศัพท์ ได้ว่า....

 • ชินสาสนํ อันว่าคำสอนแห่งพระชินเจ้า สนฺติฎฺฐตุ ขอจงดำรงมั่น กาเล ในกาล อนาคเต อันเป็นอนาคต

เจริญพร

กราบงามๆ 3 ครั้งค่ะ   พระคุณเจ้า

เขียนเมื่อ 

P

หมอเจ๊

 

เจริญพร

กราบนมัสการพระอาจารย์

 • เพิ่งจะเข้าใจตามบันทึกของพระอาจารย์ค่ะ ที่ผ่านมาคุ้นเคยกับปัจฉิมโอวาทอย่างเดียว

กราบสามครั้งค่ะ

เขียนเมื่อ 

P

จันทรรัตน์

 

เจริญพร

ได้รับรู้พระธรรมทางไกลในวันมาฆบูชา เป็นบุญจริงๆครับ

กราบ ๓ ครั้ง

อนวหยบุรุษ
IP: xxx.149.25.241
เขียนเมื่อ 

ในความเข้าใจข้าน้อยที่พอมีความรู้น้อยนิดนั้นว่าโอวาทปาติโมกข์เป็นหัวใจของพุทธศาสนานั้นว่าทั้ง  ๓ อย่างรวมเข้าในพระไตรปิฎกได้ดังนี้

การไม่กระทำบาปทั้งปวง  จัดเข้าใน  วินัยปิฎก

การยังกุศลให้ถึงพร้อม      จัดเข้าใน  สุตตันตปิฏก

การชำระจิตของตนให้สะอาด  จัดเข้าใน  อภิธรรมปิฏก

เอตํ พุทฺธาน สาสนํ  นี้แหละ  ๘๔๐๐๐  พระธรรมขันธ์  ของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

คำสอนของพระพุทธเจ้าทั้ง  ๘๔๐๐๐  พระธรรมขันธ์  =ธรรมและวินัย=สาสนํ

ข้าน้อยว่าโอวาทปาติโมกข์  น่าจะชัดเจนที่สุดที่จะเป็นหัวใจรวบยอดของพุทธศาสนา..ว่าใหมท่านอาจารย์

เขียนเมื่อ 

ไม่มีรูป

อนวหยบุรุษ

 

 • เอกํ สตฺ วิปฺรา พหุธา กลฺปยนฺติ

เจริญพร

 • นมัสการพระคุณเจ้า
 • บาปคือความชั่วนั้น๐๐หลีกหนี
  บุญนี่คือความดี๐๐๐.๐ก่อไว้
  ทำจิตผ่องใสศรี๐๐๐.๐มิขุ่น มัวนา
  ถือว่าสามองค์ไซร้.๐๐.แก่นไท้ ศาสนา
 • นมัสการครับ
เขียนเมื่อ 
เขียนเมื่อ 

กราบนมัสการหลวงพี่มหาชัยวุธ

มารับฟังธรรมค่ะ

สำหรับตัวเองไม่ว่าข้อใด ก็เป็นหัวใจได้ทั้งนั้น ขอให้นำไปปฏิบัติแล้วเกิดการเห็นจริงตามนั้น คือได้พิสูจน์แล้ว

สาธุเจ้าค่ะ

เขียนเมื่อ 

P

กมลวัลย์

 

 • อาตมาก็มีความเห็นอย่างนั้น...

เจริญพร

เขียนเมื่อ 

นมัสการค่ะท่าน
 วัน
นี้ วันมาฆะบูชา 
 แม้กาลเวลาจะเคลื่อนคล้อยไปแล้วนานกว่า 2,500 ปี แสงสว่างจากประทีปธรรมของพระบรมไตรโลกนาถ ยังคงส่องสว่างในดวงใจของเหล่ามนุษยชาติเรื่อยมา วันนี้จึงได้รับการเรียกขานว่า "วันจาตุรงคสันนิบาต" คือวันประชุมใหญ่อันประกอบด้วยองค์ 4 คือ

1พระภิกษุสงฆ์ 1250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย

2.พระภิกษุสงฆ์เหล่านี้ล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา คือ เป็นผู้ที่พระพุทธองค์ทรงอุปสมบทให้
3.พระภิกษุสงฆ์ทั้งหมดล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา
4.วันนั้นเป็นวันเพ็ญ เดือนมาฆะ คือพระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์
วันนี้ เป็นวันที่ดิฉัน มีใจสงบอีกวันค่ะ
กราบ 3 หนค่ะ


เขียนเมื่อ 

PSasinand

 

คืนนี้ แสดงธรรมก่อนนำญาติโยมเวียนเทียน ก็นำทั้ง ๕ หัวข้อนี้ไปอธิบาย่อๆ เพราะคิดว่าเรื่องประวัติวันมาฆบูชา เดียวนี้คนทั่วไปรับรู้จากสื่อกันเป็นปกติ...

เจริญพร

dolrudee
IP: xxx.24.243.94
เขียนเมื่อ 

นมัสการค่ะ หลวงพี่

ได้ความรู้ดีค่ะ ทำให้จิตใจสงบลง

เขียนเมื่อ 

ไม่มีรูป dolrudee

 

เจริญพร