วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น เข้าร่วมงานถนนอาชีพ ครั้งที่ 1 อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

แบบรายงานความก้าวหน้า