ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามโครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจน

วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ

แบบรายงานความก้าวหน้า
โครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจน ระยะที่ 1
อาชีวศึกษาจังวหวัดขอนแก่น
(กรุณาบันทึกแบบรายงาน พร้อมภาพกิจกรรม ในHandy Drive แล้วนำเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการฯ)
………………………………………..
1.       วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ  อำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น
2.       การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้  Weblog
ที่วิทยาเทคนิคขอนแก่น  วันที่  24  กุมภาพันธ์  2549
        2.1  ชื่อผู้เข้าอบรม               1)  นายอรรถวิทย์ ตรีเหรา
                                                        2)  นายภาณุวัฒน์                นนทจิตร
        2.2  ภาพกิจกรรม   (นำขึ้น Weblog ภายหลัง)
3.       การอบรมเพื่อขยายผลการจัดการความรู้ KM  สำหรับผู้ปฏิบัติงานพัฒนาอาชีพของสถานศึกษา ที่
สวนสนรีสอร์ท อ.เมืองพล  จ.ขอนแก่น  วันที่  4-5  กุมภาพันธ์  2549
        3.1  ชื่อผู้เข้าอบรม               1)  นายวรเวทย์                     บุญมา
                                                        2)  นายสุเมธ                         ประสิทธินอก
                                                        3)  นายเฉลิมพล                   วงศ์พระลับ
                                                        4)  นายมนตรี                       นาคนิล
                3.2  ภาพกิจกรรม
4.  การร่วมงานถนนสายอาชีพ ครั้งที่ 1  อ.ชุมแพ  จ.ขอนแก่น  วันที่ 11  กุมภาพันธ์ 2549
4.1    การอบรม 108 อาชีพ

ที่
รายวิชา

จำนวนผู้เข้ารับ

การอบรม
ชื่อวิทยากร
1
ช่างเสริมสวย
33
นางจันทร์เพ็ญ   ศิลป์ประกอบ
2
ทำโคมไฟประดับ
22
นายวีระพล        จำปาแดง
3
ทำทรายไล่ยุ่ง
23
น.ส.นิศารัตน์     ไปตามนา
4
การทำน้ำหอม
11
น.ส.อัญชลี         สุริฉาย
5
หัวใจวาเลนไทน์
84
นางอารีย์              มุกดามาตย์
6
การเพ้นทำเล็บ
44
นางวรจิตร          โนนทิง
7
การทำเทียนเจล
22
นายวิเชียร            พรมศรี
8
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพพืชและการทำฮอร์โมนผลไม้
32
นายบุญเทียม       ประยูรชาญ
9
เทียนเจล
75
นางอรพรรณ       ทะสา
10
น้ำยาล้างจาน
40
น.ส.ณัฎยา         ด้วงอ่อน
                4.2  สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ที่นำมาแสดง
                                1)  ชื่อชิ้นงาน                                       เครื่องเหลาข้าวหลาม
                                      ชื่อเจ้าของ/ผู้นำเสนอ                    อาจารย์ภรภิพัด     มูลไชย
                                2)  ชื่อชิ้นงาน                                      อุปกรณ์ประหยัดน้ำมันดีเซล
                                      ชื่อเจ้าของ/ผู้นำเสนอ                   อาจารย์สุเมธ         ประสิทธินอก
                4.3  โครงงาน
.                               1)  ชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์…………………………………………………..
                                      ชื่อเจ้าของโครงงาน/ผู้นำเสนอ
1)      …………………….แผนกวิชา…………ระดับ…….ชั้นปีที่……..
2)      …………………….แผนกวิชา…………ระดับ…….ชั้นปีที่……..
3)      …………………….แผนกวิชา…………ระดับ…….ชั้นปีที่……..
อาจารย์ที่ปรึกษา………………………………………………………………
2)      ชื่อโครงงานธุรกิจ และ/หรือโครงงานอื่น ๆ……………………………
1)  เครื่องเช้าขอบเข่งปลาทู   แผนกวิชา  ช่างเชื่อมโลหะ  ระดับ ปวช ชั้นปี่ที่ 3
2)  ป้ายโฆษณาอิเล็กทรอนิกส์  แผนกวิชา  ช่างอิเล็กฯ     ระดับ ปวช ชั้นปี่ที่ 3
3)  จักรยานไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน  แผนกวิชา  ช่างอิเล็กฯ  ระดับ ปวช ชั้นปี่ที่ 3
                                                         อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์แผนกช่างเชื่อมโลหะและช่างอิเล็กทรอนิกส์
                                4.4  การบริการ Fix  it  center  ที่นำมาบริการในงาน
                                                1)  ชื่อการบริการ…………………………………จำนวนผู้เข้ารับการบริการ……….คน
2)      ชื่อการบริการ………………………………...จำนวนผู้เข้ารับการบริการ……….คน
3)       ชื่อการบริการ………………………………..จำนวนผู้เข้ารับการบริการ……….คน
4.5    การแสดงแฟชั่นโชว์
1) ชื่อชุด……………………………………………………..จำนวนผู้แสดง…………….คน
2) ชื่อชุด……………………………………………………..จำนวนผู้แสดง…………….คน
3) ชื่อผู้ควบคุม/ฝึกสอน………………………………………………………………………
4.6    การแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ
1)  ประมาณการผู้เข้าชมนิทรรศการ                                        จำนวน  150  คน
2)      ภาพนิทรรศการ
4.7    การแสดงบนเวที
ที่
รายการแสดง
จำนวนผู้แสดง
ผู้รับผิดชอบ
วิทยาลัย
1
ฮูลาฮูล่า
12

อ.วาทิน

หนองตาไก้ศึกษา
2
จีบหนุ่มเขมร
8

อ.วาทิน

ชุมแพพิทยาคม
3
แดจังกึม
12

อ.วาทิน

หนองไผ่พิทยาคม
4
ดาวเต้น ม.เต้น
12

อ.วาทิน

หนองกุงวิทยาคม
5
       
                                                                ชื่อ พิธีกร  นายวาทิน   แหลมคม  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ
4.8    อื่น ๆ (กรุณาระบุรายละเอียด)
            5.  การร่วมงานถนนสายอาชีพ ครั้งที่ 2  อ.บ้านไผ่  จ.ขอนแก่น   วันที่  14  กุมภาพันธ์  2549
            5.1  การอบรม 108 อาชีพ
ที่
รายวิชา

จำนวนผู้เข้ารับ

การอบรม
ชื่อวิทยากร
       
       
       
       
       
       
5.2  สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ที่นำมาแสดง
1)      ชื่อชิ้นงาน    ……………………………………………………………                    
ชื่อเจ้าของ/ผู้นำเสนอ …………………………………………………….
2)  ชื่อชิ้นงาน      …………………………………………………………..                      
                                      ชื่อเจ้าของ/ผู้นำเสนอ………………………………………………….
                 5.3   โครงงาน
.                               1)  ชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์…………………………………………………..
                                      ชื่อเจ้าของโครงงาน/ผู้นำเสนอ
1)      …………………….แผนกวิชา…………ระดับ…….ชั้นปีที่……..
2)      …………………….แผนกวิชา…………ระดับ…….ชั้นปีที่……..
3)      …………………….แผนกวิชา…………ระดับ…….ชั้นปีที่……..
อาจารย์ที่ปรึกษา………………………………………………………………
3)      ชื่อโครงงานธุรกิจ และ/หรือโครงงานอื่น ๆ……………………………
1) ……………………………..แผนกวิชา…………..ระดับ……..ชั้นปีที่…….
2) ……………………………..แผนกวิชา…………..ระดับ……..ชั้นปีที่…….
3) ……………………………..แผนกวิชา…………..ระดับ……..ชั้นปีที่…….
                                                         อาจารย์ที่ปรึกษา  ………………………………………………………………….
                                5.4 การบริการ Fix  it  center  ที่นำมาบริการในงาน
                                                1)  ชื่อการบริการ…………………………………จำนวนผู้เข้ารับการบริการ……….คน
4)      ชื่อการบริการ………………………………...จำนวนผู้เข้ารับการบริการ……….คน
5)       ชื่อการบริการ………………………………..จำนวนผู้เข้ารับการบริการ……….คน
5.5    การแสดงแฟชั่นโชว์
1) ชื่อชุด……………………………………………………..จำนวนผู้แสดง…………….คน
2) ชื่อชุด……………………………………………………..จำนวนผู้แสดง…………….คน
3) ชื่อผู้ควบคุม/ฝึกสอน………………………………………………………………………
5.6    การแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ
1)  ประมาณการผู้เข้าชมนิทรรศการ                                        จำนวน  ………..  คน
3)      ภาพนิทรรศการ
5.7    การแสดงบนเวที
ที่
รายการแสดง
จำนวนผู้แสดง
ผู้รับผิดชอบ
วิทยาลัย
1
       
2
       
3
       
4
       
5
       
                                                                ชื่อ พิธีกร  …………………………………………………………………
5.8    อื่น ๆ (กรุณาระบุรายละเอียด)
6.  การพัฒนาอาชีพเพื่อปลดป้านคนจน (KPI  = 30 คน )
                                6.1  อาชีพที่เช้าไปพัฒนา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 16641, เขียน: 24 Feb 2006 @ 11:10 (), แก้ไข: 17 Jun 2012 @ 11:36 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)