โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
แบบรายงานความก้าวหน้า
โครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจน ระยะที่ 1
อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น
1.   วิทยาลัย   อาชีวศึกษาขอนแก่น
2.   การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้  weblog
      ที่วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  วันที่  24  กุมภาพันธ์  2549
                        ชื่อผู้เข้าอบรม    1.   นางวิริยา     เตโช
                                                2.   นายไสว      อิ่มประสงค์
3.  การอบรมเพื่อขยายผลการจัดการความรู้  KM  สำหรับผู้ปฏิบัติงานพัฒนาอาชีพของสถานศึกษา
     ที่สวนสนรีสอร์ท  อ. พล จ. ขอนแก่น  วันที่  4-5  กุมภาพันธ์  2549
                        ชื่อผู้เข้าอบรม     1.  นางวิริยา      เตโช
                                                 2.  นางดวงใจ     รัตนเรืองศรี
4.  การร่วมงานถนนอาชีพ  ครั้งที่  1  อ. ชุมแพ  จ.ขอนแก่น  วันที่  11  กุมภาพันธ์  2549
     การอบรม  108  อาชีพ

 

ที่
รายวิชา
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
ชื่อวิทยากร
1
การทำพวงกุญแจ
17
อ.บุศราวัลย์      ชูภักดี
2
การทำเห็ดหยอง
 9
อ.ปาริชาติ         จำปาราช
 3
การเขียนป้าย
9
อ.วีรพงษ์           นามลาบุตร 
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ที่นำมาแสดง         
                        1.   ชื่อชิ้นงาน    ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
                              ชื่อเจ้าของ/ผู้นำเสนอ   น.ส.เมธินี แพงคำฮัก,น.ส.อุษยาณีย์   แสงศรีเรือง,น.ส.สายฝน  ศิริทนสาร, น.ส.อัญชลี เพ็งบก,น.ส.วิรารัตน์    มัสมี
                        2.   ชื่อชิ้นงาน     ออนซอนหมากขาม
                              ชื่อเจ้าของ/ผู้นำเสนอ  น.ส.กุณฑลี  วงษ์เสนา,น.ส.นงนุช  พลเสนา
โครงงาน
                        1.  ชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์     สบู่ซักผ้า
ชื่อเจ้าของโครงงาน/ผู้นำเสนอ                                                                        
          1.  นางสาวสุปราณี      แก้วอุดม      แผนกวิชา  การบัญชี               ระดับ    ปวส.    ชั้นปีที่       2
                    
           2.  นางสาวกัลยา         แจ่มสมบูรณ์   แผนกวิชา  การบัญชี            ระดับ    ปวส.    ชั้นปีที่       2
                                               
           3.  นางสาวจารุณี    โฆษาศรี        แผนกวิชา  การบัญชี               ระดับ    ปวส.    ชั้นปีที่       2
                                               
           4.  นางสาวพัชรี         พันแน่น        แผนกวิชา  การบัญชี               ระดับ    ปวส.    ชั้นปีที่      2
                                               
          5.  นางสาวอุทุมพร     ใจอ่อน         แผนกวิชา  การบัญชี               ระดับ    ปวส.    ชั้นปีที่   2
                                
        อาจารย์ที่ปรึกษา   อ.ไตรภพ      เทียบพิมพ์,  อ. ณภัทร   เมณฑกานุวงษ์
                  
         2.  ชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์     การทำจ่อมเห็ด
  ชื่อเจ้าของโครงงาน/ผู้นำเสนอ                                                                        
        1.  นางสาวจารุวรรณ   รื่นเริง             แผนกวิชา  การบัญชี           ระดับ    ปวส.    ชั้นปีที่            2
        2.  นางสาวตะวัน         จันทะเสน      แผนกวิชา  การบัญชี            ระดับ    ปวส.    ชั้นปีที่            2
        3.  นางสาวปริศนา       ชมภูมี         แผนกวิชา  การบัญชี               ระดับ    ปวส.    ชั้นปีที่          2
       4.  นางสาวพัชรี           จำงูเหลือม      แผนกวิชา  การบัญชี               ระดับ    ปวส.    ชั้นปีที่         2
       5.  นางสาวอัจฉรา         น้อยศรี      แผนกวิชา  การบัญชี               ระดับ    ปวส.    ชั้นปีที่           2

อาจารย์ที่ปรึกษา   อ. ณภัทร   เมณฑกานุวงษ์
           3.  ชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์     ขนมจีนจากแป้งสีธรรมชาติ
              ชื่อเจ้าของโครงงาน/ผู้นำเสนอ                                                                        
       1.  นางสาวนิสา        ดอนสาน้อย       แผนกวิชา  การบัญชี            ระดับ    ปวส.    ชั้นปีที่               2
        2.  นางสาวภวรรณตรี   โมดำ             แผนกวิชา  การบัญชี           ระดับ    ปวส.    ชั้นปีที่               2
     3.  นางสาวศิริพร       นิลแก้ว          แผนกวิชา  การบัญชี               ระดับ    ปวส.    ชั้นปีที่               2
     4.  นางสาวสุกัญญา    สุริยะ           แผนกวิชา  การบัญชี               ระดับ    ปวส.    ชั้นปีที่               2
     5.  นางสาวอรวรรณ    บุริจันทร์     แผนกวิชา  การบัญชี               ระดับ    ปวส.    ชั้นปีที่               2
                               
  อาจารย์ที่ปรึกษา   อ. ณภัทร   เมณฑกานุวงษ์ , อ.บุบผา    ไกรสรกุล
                        4.  ชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์     ผงขัดผิว   5 สหาย
                              ชื่อเจ้าของโครงงาน/ผู้นำเสนอ                                                                        
        1.  นางสาวประภาพร   ดอนเหนือ     แผนกวิชา  การบัญชี             ระดับ    ปวส.    ชั้นปีที่               2
        2.  นางสาวพรทิพย์      เค้ายา             แผนกวิชา  การบัญชี            ระดับ    ปวส.    ชั้นปีที่               2
        3.  นางสาวอมรพรรณ     แก้วผาง                            แผนกวิชา  การบัญชี               ระดับ    ปวส.    ชั้นปีที่               2
                                                4.  นายกิตติพงษ์                                อุบลพิทักษ์     แผนกวิชา  การบัญชี               ระดับ    ปวส.    ชั้นปีที่               2
                                                5.  นางสาวสุภาวดี     พรมดอนก่อ                           แผนกวิชา  การบัญชี               ระดับ    ปวส.    ชั้นปีที่               2
                                 อาจารย์ที่ปรึกษา   อ. ณภัทร   เมณฑกานุวงษ์
การแสดงแฟชั่นโชว์
                        ชื่อชุด  แฟชั่นโชว์                                                                                                จำนวนผู้แสดง    17   คน
                        ชื่อผู้ควบคุม/ฝึกสอน    อ.คนึง     นึกชอบ  และคณาจารย์แผนกผ้าและเครื่องแต่งกายทุกคน
5.  การร่วมงานถนนอาชีพ  ครั้งที่  2  อ. บ้านไผ่  จ.ขอนแก่น  วันที่  14  กุมภาพันธ์  2549
     การอบรม  108  อาชีพ
ที่
รายวิชา
จำนวนผู้เข้ารับ
การอบรม
ชื่อวิทยากร
1
การจัดดอกไม้
82
อ.พรฤดี      ดงใหญ่
2
กระเป๋ากระดาษ
80
อ.วิภาวรรณ   ภิรมย์ไชย
3
น้ำเต้าหู้+ปาท่องโก๋
43
อ.จินตนา    โฆษิตชัยมงคล        
4
          สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ที่นำมาแสดง         
                        1.   ชื่อชิ้นงาน    ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
                              ชื่อเจ้าของ/ผู้นำเสนอ   น.ส.เมธินี แพงคำฮัก,น.ส.อุษยาณีย์   แสงศรีเรือง,น.ส.สายฝน  ศิริทนสาร,
                                                        น.ส.อัญชลี เพ็งบก,น.ส.วิรารัตน์    มัสมี
                        2.   ชื่อชิ้นงาน     ออนซอนหมากขาม
                              ชื่อเจ้าของ/ผู้นำเสนอ  น.ส.กุณฑลี   วงษ์เสนา,น.ส.นงนุช     พลเสนา
          โครงงาน
                        1.  ชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์     สบู่ซักผ้า
                              ชื่อเจ้าของโครงงาน/ผู้นำเสนอ                                                                       
                                                1.  นางสาวสุปราณี      แก้วอุดม      แผนกวิชา  การบัญชี               ระดับ    ปวส.    ชั้นปีที่               2
                                                2.  นางสาวกัลยา         แจ่มสมบูรณ์   แผนกวิชา  การบัญชี            ระดับ    ปวส.    ชั้นปีที่               2
                                                3.  นางสาวจารุณี                               โฆษาศรี        แผนกวิชา  การบัญชี               ระดับ    ปวส.    ชั้นปีที่               2
                                                4.  นางสาวพัชรี         พันแน่น        แผนกวิชา  การบัญชี               ระดับ    ปวส.    ชั้นปีที่               2
                                                5.  นางสาวอุทุมพร     ใจอ่อน         แผนกวิชา  การบัญชี               ระดับ    ปวส.    ชั้นปีที่               2
                                 อาจารย์ที่ปรึกษา   อ.ไตรภพ      เทียบพิมพ์,  อ. ณภัทร   เมณฑกานุวงษ์
                   2.  ชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์     การทำจ่อมเห็ด
                              ชื่อเจ้าของโครงงาน/ผู้นำเสนอ                                                                       
                                                1.  นางสาวจารุวรรณ   รื่นเริง             แผนกวิชา  การบัญชี           ระดับ    ปวส.    ชั้นปีที่               2
                                                2.  นางสาวตะวัน         จันทะเสน      แผนกวิชา  การบัญชี            ระดับ    ปวส.    ชั้นปีที่               2
                                                3.  นางสาวปริศนา       ชมภูมี         แผนกวิชา  การบัญชี               ระดับ    ปวส.    ชั้นปีที่               2
                                                4.  นางสาวพัชรี           จำงูเหลือม                           แผนกวิชา  การบัญชี               ระดับ    ปวส.    ชั้นปีที่               2
                                                5.  นางสาวอัจฉรา         น้อยศรี      แผนกวิชา  การบัญชี               ระดับ    ปวส.    ชั้นปีที่               2
                                 อาจารย์ที่ปรึกษา   อ. ณภัทร   เมณฑกานุวงษ์
                        3.  ชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์     ขนมจีนจากแป้งสีธรรมชาติ
                              ชื่อเจ้าของโครงงาน/ผู้นำเสนอ                                                                       
                                                1.  นางสาวนิสา        ดอนสาน้อย       แผนกวิชา  การบัญชี            ระดับ    ปวส.    ชั้นปีที่               2
                                                2.  นางสาวภวรรณตรี   โมดำ             แผนกวิชา  การบัญชี           ระดับ    ปวส.    ชั้นปีที่               2
                                                3.  นางสาวศิริพร       นิลแก้ว          แผนกวิชา  การบัญชี               ระดับ    ปวส.    ชั้นปีที่               2
                                                4.  นางสาวสุกัญญา    สุริยะ           แผนกวิชา  การบัญชี               ระดับ    ปวส.    ชั้นปีที่               2
                                                5.  นางสาวอรวรรณ    บุริจันทร์     แผนกวิชา  การบัญชี               ระดับ    ปวส.    ชั้นปีที่               2
                                 อาจารย์ที่ปรึกษา   อ. ณภัทร   เมณฑกานุวงษ์ , อ.บุบผา    ไกรสรกุล
                        4.  ชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์     ผงขัดผิว   5 สหาย
                              ชื่อเจ้าของโครงงาน/ผู้นำเสนอ                                                                       
                                                1.  นางสาวประภาพร   ดอนเหนือ     แผนกวิชา  การบัญชี             ระดับ    ปวส.    ชั้นปีที่               2
                                                2.  นางสาวพรทิพย์      เค้ายา             แผนกวิชา  การบัญชี            ระดับ    ปวส.    ชั้นปีที่               2
                                                3.  นางสาวอมรพรรณ     แก้วผาง                            แผนกวิชา  การบัญชี               ระดับ    ปวส.    ชั้นปีที่               2
                                                4.  นายกิตติพงษ์                                อุบลพิทักษ์     แผนกวิชา  การบัญชี               ระดับ    ปวส.    ชั้นปีที่               2
                                                5.  นางสาวสุภาวดี     พรมดอนก่อ                           แผนกวิชา  การบัญชี               ระดับ    ปวส.    ชั้นปีที่               2
                                 อาจารย์ที่ปรึกษา   อ. ณภัทร   เมณฑกานุวงษ์
การแสดงแฟชั่นโชว์
                        ชื่อชุด  แฟชั่นโชว์                                                                                                จำนวนผู้แสดง     14      คน
                        ชื่อผู้ควบคุม/ฝึกสอน    อ.คนึง     นึกชอบ  และคณาจารย์แผนกผ้าและเครื่องแต่งกายทุกคน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นความเห็น (0)