เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2549 ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Knowledge Management Workshop เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรในหน่วยงาน วิทยากรในวันนั้นคือ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วุฒิชัย ธนาพงศธร ณ ห้อง EX-MBA อาคาร 7 ชั้น 12 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

          ต้องขอบคุณมหาวิทยาลัยฯ ที่ได้ให้โอกาสในการเข้าอบรมในครั้งนี้ แต่น่าเสียดายที่ได้เข้าร่วมแค่เพียงวันแรกเท่านั้น เนื่องจากภาระงานมากเหลือเกิน จึงจำต้องกลับมานั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์และก้มหน้าก้มตาทำงานต่อไป  อย่างไรก็ตามสิ่งที่ได้จากการเข้าร่วมพอสรุปได้ ดังนี้

          แนวความคิดของ KM

 • การคิดจากผลไปหาเหตุ
 • เริ่มจาก "สุข" (ความสำเร็จ)
 • ฐานความคิดไม่ตรง ซับซ้อน/หลายมิติ
 • ปฏิบัติ นำความคิด - ปัญญาปฏิบัติ (Practical - Wisdom Excercise)
 • เน้นการปฏิบัติ
 • มุ่งบรรลุ ผลเลิศ ทีละน้อย
 • เน้นเป้าหมายปลายทาง (Journey)
 • เน้นผลลัพธ์ และกระบวนการ
 • ขับเคลื่อนด้วย ความชื่นชม
 • ให้ / แบ่งปัน / แลกเปลี่ยนเรียนรู้
 • มุ่งกลุ่ม
 • มุ่งเรียนรู้จากผู้มีผลเลิศ

     วันนี้นำมาฝากไว้แค่นี้ก่อนค่ะ