วิทยาลัยการอาชีพพล

อาชีพแบบบูรณาการ
แบบรายงานความก้าวหน้า
โครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจน ระยะที่  1
อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น
(กรุณาบันทึกแบบรายงาน  พร้อมภาพกิจกรรม ใน Handy Drive แล้วนำเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการฯ)
--------------------------------
1.  วิทยาลัยการอาชีพพล
2.  การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้   Web log
    ที่วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  วันที่  24  กุมภาพันธ์  2549
                2.1  ชื่อผู้เข้าอบรม               1)  นางสาวพิศมัย                                มุภาษา
                                                                2)  นางสาววรรณธิดา                         ซื่อจริง
          2.2  ภาพกิจกรรม  (นำขึ้น  Web log   ภายหลัง)
3.  การอบรมเพื่อขยายผลการจัดการความรู้ KM  สำหรับผู้ปฏิบัติงานพัฒนาอาชีพของสถานศึกษา            ที่สวนสนรีสอร์ท อ.พล  จ.ขอนแก่น วันที่  4-5 กุมภาพันธ์  2549
                3.1  ชื่อผู้เข้าอบรม               1)  ว่าที่ ร.ต. อำพล                               นึกชอบ
                                                                2)  นางกะกุล                                        วงษ์ทหาร
                                                                3)  นายธนะชัย                                    ศิริโคจรสมบัติ
                                                                4)  นางสาวพรนิภา                             หงส์บินมา
                                                                5)  นายสัญญา                                      นุกูล
                3.2  ภาพกิจกรรม
4.  การร่วมงานถนนอาชีพ ครั้งที่  1  อ.ชุมแพ  จ.ขอนแก่น  วันที่  11  กุมภาพันธ์  2549
                4.1  การอบรม  108  อาชีพ
ที่
รายวิชา
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
ชื่อวิทยากร
1
การทำโคมไฟประดับ
33
1.  นายประดิษฐ์  แดงกลาง
      2.  นายสมชัย  ธงหาร
2
ทุเรียนมงคล
33
1.  นางศิริวรรณ  รูปสูง
      2.  นางสาวปรารถนา  มัครมย์
3
การทำเทียนเจล
75
1.  นางสาวอรพรรณ   ทะสา
      2.  นางสาวณัฐิยา  ฝ่ายเพชร
4.2    สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ที่นำมาแสดง
1)      ชื่อชิ้นงาน........................................................................................................................
ชื่อเจ้าของ / ผู้นำเสนอ…………………………………………………………………
ภาพชิ้นงาน
2)      ชื่อชิ้นงาน.........................................................................................................................
ชื่อเจ้าของ / ผู้นำเสนอ…………………………………………………………………..
ภาพชิ้นงาน
4.3    โครงงาน
1)  ชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์..................................................................................................
      ชื่อเจ้าของโครงงาน / ผู้นำเสนอ
                1)  ........................................แผนกวิชา....................ระดับ...............ชั้นปี................
                2)  ........................................แผนกวิชา....................ระดับ...............ชั้นปี................
                                      อาจารย์ที่ปรึกษา………………………………………………………………………..
                                       ภาพชิ้นงาน
2)  ชื่อโครงงานธุรกิจ และ/หรือโครงงานอื่น ๆ.....................................................................
      ชื่อเจ้าของโครงงาน / ผู้นำเสนอ
                1)  ........................................แผนกวิชา....................ระดับ...............ชั้นปี................
                2)  ........................................แผนกวิชา....................ระดับ...............ชั้นปี................
                                       อาจารย์ที่ปรึกษา………………………………………………………………………
                                       ภาพชิ้นงาน
4.4    การบริการ Fix it center  ที่มาบริการในงาน
1)  ชื่อการบริการ..............................................................จำนวนผู้เข้ารับบริการ..............คน
2)  ชื่อการบริการ..............................................................จำนวนผู้เข้ารับบริการ..............คน
3)  ชื่อการบริการ..............................................................จำนวนผู้เข้ารับบริการ..............คน
                4.5  การแสดงแฟชั่นโชว์
                                1)  ชื่อชุด.......................................................................... ...........จำนวนผู้แสดง..............คน
2)  ชื่อชุด.......................................................................... ...........จำนวนผู้แสดง..............คน
                                3)  ชื่อผู้ควบคุม / ฝึกสอน......................................................................................................
                4.6  การแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ
                                1)  ประมาณการผู้เข้าชมนิทรรศการ                จำนวน....................คน
                                2)  ภาพนิทรรศการ
                4.7  การแสดงบนเวที
ที่
รายการแสดง
จำนวนผู้แสดง
ผู้รับผิดชอบ
วิทยาลัย
1
       
2
       
3
       
4
       
5
       
                ชื่อพิธีกร...........................................................................................................
4.8    อื่น ๆ (กรุณาระบุรายละเอียด)
5.  การร่วมงานถนนอาชีพ  ครั้งที่  2  อ.บ้านไผ่  จ.ขอนแก่น  วันที่  14  กุมภาพันธ์  2549
                5.1  การอบรม  108  อาชีพ
ที่
รายวิชา
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
ชื่อวิทยากร
1
การทำเทียนเจล
49
1.  นางธันยพร  แสงจันทร์
      2.  นางสาวดวงทิพย์  นิบุญธรรม
2
การทำโคมไฟประดับ
29
1.  นายประดิษฐ์  แดงกลาง
      2.  นายสมชัย  ธงหาร
3
ดอกไม้จากถุงพลาสติก
69
1.  นางสาวปรารถนา  มัครมย์
      2.  นางสาวสุภาพร  โลเด
       
       
       
       
                5.2  สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ที่นำมาแสดง
                                1)  ชื่อชิ้นงาน.......รถตลาดแก๊สโซฮอลล์..............................................................................
                                      ชื่อเจ้าของ / ผู้นำเสนอ........นายนิรุตติ์   คำพิชิต..............................................................
                                      ภาพกิจกรรม
                                2)  ชื่อชิ้นงาน........ไม้เท้าบีบนวด........................................................................................
                                      ชื่อเจ้าของ / ผู้นำเสนอ...........นายภัทระ  ขันดงแก้ว.......................................................
                                      ภาพกิจกรรม
                5.3  โครงงาน
                                1)  ชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์..................................................................................................
                                      ชื่อเจ้าของโครงงาน / ผู้นำเสนอ
                1)  ........................................แผนกวิชา....................ระดับ...............ชั้นปี................
                2)  ........................................แผนกวิชา....................ระดับ...............ชั้นปี................
                                      อาจารย์ที่ปรึกษา………………………………………………………………………..
                                       ภาพชิ้นงาน
2)  ชื่อโครงงานธุรกิจ และ/หรือโครงงานอื่น ๆ.....................................................................
      ชื่อเจ้าของโครงงาน / ผู้นำเสนอ
                1)  ........................................แผนกวิชา....................ระดับ...............ชั้นปี................
                2)  ........................................แผนกวิชา....................ระดับ...............ชั้นปี................
                                       อาจารย์ที่ปรึกษา………………………………………………………………………
                                       ภาพชิ้นงาน
5.4    การบริการ Fix it center  ที่มาบริการในงาน
1)  ชื่อการบริการ..............................................................จำนวนผู้เข้ารับบริการ..............คน
2)  ชื่อการบริการ..............................................................จำนวนผู้เข้ารับบริการ..............คน
                5.5  การแสดงแฟชั่นโชว์
                                1)  ชื่อชุด.......................................................................... ...........จำนวนผู้แสดง..............คน
2)  ชื่อชุด.......................................................................... ...........จำนวนผู้แสดง..............คน
                                3)  ชื่อผู้ควบคุม / ฝึกสอน......................................................................................................
                5.6  การแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ
                                1)  ประมาณการผู้เข้าชมนิทรรศการ                จำนวน....................คน
                                2)  ภาพนิทรรศการ
                5.7  การแสดงบนเวที
ที่
รายการแสดง
จำนวนผู้แสดง
ผู้รับผิดชอบ
วิทยาลัย
1
       
2
       
3
       
4
       
5
       
                ชื่อพิธีกร...........................................................................................................
5.8     อื่น ๆ (กรุณาระบุรายละเอียด)
6.  การพัฒนาอาชีพเพื่อปลดป้ายคนจน  (KPI = 30  คน)
                6.1  อาชีพที่เข้ารับไปพัฒนา................................................................................................................
                       จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนา..................คน  ชื่อวิทยากร.................................................................
                        สถานที่ / พื้นที่ปฏิบัติงาน..........................................................................................................
                        ผลการดำเนินงาน (เสร็จสิ้นแล้ว  / กำลังดำเนินงาน / คาดว่าจะแล้วเสร็จ)................................
                        ..................................................................................................................................................
                        ปัญหาอุปสรรค.........................................................................................................................
                6.2  อาชีพที่เข้ารับไปพัฒนา................................................................................................................
                       จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนา..................คน  ชื่อวิทยากร.................................................................
                        สถานที่ / พื้นที่ปฏิบัติงาน..........................................................................................................
                        ผลการดำเนินงาน (เสร็จสิ้นแล้ว  / กำลังดำเนินงาน / คาดว่าจะแล้วเสร็จ)................................
                        ..................................................................................................................................................
                        ปัญหาอุปสรรค........................................................................................................................
7.  ข้อเสนอแนะ
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิทยาลัยการอาชีพพลความเห็น (1)

ลูกวิทยาลัย
IP: xxx.8.238.77
เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์

อยากให้มีข้อมูล หรือรายละเอียดเกี่ยวกับวิทยาลัยให้มากกว่านี้