สภามหาวิทยาลัย (3)

- สภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่กำกับดูแล (govern) ไม่ใช่บริหาร (manage)   การบริหารเป็นหน้าที่ของอธิการบดี
- หน้าที่กำกับดูแลมหาวิทยาลัยประกอบด้วย
           (1) การสรรหาและแต่งตั้งอธิการบดี
           (2) กำหนดนโยบายกว้าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
           (3) หาทางให้มหาวิทยาลัยมีทรัพยากรมาดำเนินการตามนโยบายที่กำหนด
           (4) ให้ความเห็นชอบแผนระยะยาว
           (5) ให้ความเห็นชอบงบประมาณประจำปี
           (6) สนับสนุนอธิการบดีในการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่มหาวิทยาลัย
           (7) สำหรับมหาวิทยาลัยของรัฐ   หน้าที่สำคัญของสภามหาวิทยาลัยคือเป็นตัวเชื่อมหรือสร้างความราบรื่นระหว่างตัวมหาวิทยาลัยกับภาคการเมือง   ปกป้องมหาวิทยาลัยจากการใช้มหาวิทยาลัยเพื่อแสวงหาคะแนนเสียง (หนังสือเขาว่าไว้อย่างนี้จริง ๆ)
           (8) ติดตามตรวจสอบการบริหารงานของอธิการบดีและเข้าไปหาทางแก้ไขหากอธิการบดีบริหารไม่ดีหรือมีปัญหา
- อย่าหวังว่าสภามหาวิทยาลัยจะมีแต่ความราบรื่น   มีแต่กรรมการที่ดีตามอุดมคติ   คนเหล่านี้ก็คือปุถุชน   ซึ่งบางคนอาจชอบเข้ามายุ่มย่ามกับการบริหารภายใน  ก่อความรำคาญหรือความยุ่งยาก   บางคนก็อาจเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยประกอบด้วยกรรมาธิการหลัก ๆ คือ
           (1) กรรมาธิการวิชาการ
           (2) กรรมาธิการด้านการลงทุน
           (3) กรรมาธิการด้านอาคารสถานที่
           (4) กรรมาธิการด้านตรวจสอบ (audit)
           (5) กรรมาธิการด้านการวางแผน
           (6) อื่น ๆ
- ตามปกติสภามหาวิทยาลัยจะมอบอำนาจตัดสินใจด้านวิชาการและการดูแลนักศึกษาให้แก่องค์คณะภายในมหาวิทยาลัย
- สภามหาวิทยาลัยควรมีกลไกความสัมพันธ์กับสภาคณาจารย์   สภานักศึกษา  แต่อย่าเข้าไปสร้างความสับสนให้องค์กรเหล่านี้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการบริหารมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของอธิการบดี
- เป็นแนวคิดจากสหรัฐอเมริกาและอาจเก่าไปหน่อย

Ref.  Peter T. Flawn. A Primer for University President : Managing the Modern University.  University of Texas Press, Austin, 1990, pp. 18-40

สภามหาวิทยาลัย (1)

สภามหาวิทยาลัย (2)

วิจารณ์  พานิช
 18 ก.พ.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)