วันนี้สำนักประกันคุณภาพของ มกค.จัดอบรมเรื่องการเขียนบล็อก  ผู้เข้าอบรมรู้สึกสนุกสนานกับการเขียนบล็อก   ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลังจากนี้ทุกท่านคงจะเข้าไปเขียนบันทึกกันเพื่อจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในโอกาสต่อไป   มกค.น่าจะได้วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอีกหลายๆทางนะค่ะ