โครงการ 108 อาชีพ


อศจ.ขอนแก่น
                                                         
แบบรายงานความก้าวหน้า
โครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจน  ระยะที่  1
อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น
(กรุณาบันทึกแบบรายงาน  พร้อมภาพกิจกรรม  ใน  Handy  Drive  แล้วนำเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการฯ)
-------------------------------------------------
1.  วิทยาลัย........การอาชีพขอนแก่น....................................................................................................
2.  การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเวลาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้  Weblog
     ที่วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  วันที่  24  กุมภาพันธ์  2549
                2.1  ชื่อผู้เข้าอบรม               1)  นายมนตรี  โนนพะยอม
                                                                2)  นายอนิรุทธิ์  สายสิงห์
                2.2  ภาพกิจกรรม  (นำขึ้น  Weblog  ภายหลัง)
3.  การอบรมเพื่อขยายผลการจัดการความรู้  KM  สำหรับผู้ปฏิบัติงานพัฒนาอาชีพของสถานศึกษา
     ที่สวนสนรีสอร์ท  อ.พล  จ.ขอนแก่น  วันที่  4-5  กุมภาพันธ์  2549
                3.1  ชื่อผู้เข้าอบรม               1)  นายถาวร  อินทะแสง
                                                                2)  นายวุฒิชัย  ศรีลุนช่าง
                                                                3)  นายสมาน  พรหมรับ
                                                                4)  นางสาวเยาวลักษณ์  เชื้อเจ้าทรัพย์
                                                                5)  นางสาวศิริวรรณ  ศรีสุธรรม
                3.2  ภาพกิจกรรม
4.  การร่วมงานถนนอาชีพ  ครั้งที่  1  อ.ชุมแพ  จ.ขอนแก่น  วันที่  11  กุมภาพันธ์  2549
                4.1  การอบรม  108  อาชีพ
ที่
รายวิชา
จำนวนผู้เข้ารับ
การอบรม
ชื่อวิทยากร
1
หัวใจวาเลนไทน์ (จากรังไหม)
68
นางอารีย์  มูลดามาตย์
2
การทำเทียนเจล
53
นายวิเชียร  พรมศรี
3
กุหลาบวาเลนไทน์
32
นางสาวเยาวลักษณ์  เชื้อเจ้าทรัพย์
                4.2  สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ที่นำมาแสดง
                                1)  ชื่อชิ้นงาน..........เครื่องออกกำลังกายไก่.................................................................
                                ชื่อเจ้าของ/ผู้นำเสนอ.........นายสงวน  โสตา................................................................
                                2)  ชื่อชิ้นงาน.........เครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์.......................................................
                                ชื่อเจ้าของ/ผู้นำเสนอ.........นายสงวน  โสตา...............................................................
                4.3  โครงการ
                                1)  ชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์.......................-........................................................................
                                     ชื่อเจ้าของโครงงาน/ผู้นำเสนอ
                                                1) .......................................แผนกวิชา........................ระดับ..............ชั้นปีที่..........
                                                2) .......................................แผนกวิชา........................ระดับ..............ชั้นปีที่..........
                                                3) .......................................แผนกวิชา........................ระดับ..............ชั้นปีที่..........
                                อาจารย์ที่ปรึกษา.................................................................................................................
                                ภาพชิ้นงาน
                                2)  ชื่อโครงงานธุรกิจ และ /หรือโครงงานอื่น ๆ ................................................................
                                      ชื่อเจ้าของโครงงาน/ผู้นำเสนอ
                                                1) .......................................แผนกวิชา........................ระดับ..............ชั้นปีที่..........
                                                2) .......................................แผนกวิชา........................ระดับ..............ชั้นปีที่..........
                                                3) .......................................แผนกวิชา........................ระดับ..............ชั้นปีที่..........
                                อาจารย์ที่ปรึกษา.................................................................................................................
                                ภาพชิ้นงาน
                4.4  การบริการ  Fix it  Center  ที่นำมาบริการในงาน
                                1)  ชื่อการบริการ.....................-....................จำนวนผู้เข้ารับบริการ.......-...........คน
                                2)  ชื่อการบริการ.....................-....................จำนวนผู้เข้ารับบริการ.......-...........คน
                                3)  ชื่อการบริการ.....................-....................จำนวนผู้เข้ารับบริการ.......-...........คน
                4.5  การแสดงแฟชั่นโชว์
                                1)  ชื่อชุด.................................-.....................จำนวนผู้แสดง.................-............คน
                                2)  ชื่อชุด.................................-.....................จำนวนผู้แสดง.................-............คน
                                3)  ชื่อผู้ควบคุม/ฝึกสอน….....................................................................................
                4.6  การแนะแนะการศึกษาต่อและอาชีพ
                                1)  ประมาณการผู้เข้าชมนิทรรศการ  จำนวน  .....320......คน
                                2)  ภาพนิทรรศการ
                4.7  การแสดงบนเวที
ที่
รายการแสดง
จำนวนผู้แสดง
ผู้รับผิดชอบ
วิทยาลัย
1
วงดนตรี
26
นายอาคม  พาอำนาจ
การอาชีพขอนแก่น
         
                                ชื่อ พิธีการ........นายถาวร  อินทะแสง........./ นางวิภารัตน์  ศรีลุนช่าง..............
                4.8  อื่น ๆ  ( กรุณาระบุรายละเอียด)
5.  การร่วมงานถนนอาชีพครั้งที่  2  อ.บ้านไผ่  จ.ขอนแก่น  วันที่  14  กุมภาพันธ์  2549
                5.1  การอบรม  108  อาชีพ
ที่
รายวิชา
จำนวนผู้เข้ารับ
การอบรม
ชื่อวิทยากร
1
หัวใจวาเลนไทน์ (จากรังไหม)
93
นางอารีย์  มูลดามาตย์
2
การทำเทียนเจล
50
นายวิเชียร  พรมศรี
3
กุหลาบวาเลนไทน์
21
นางสาวเยาวลักษณ์  เชื้อเจ้าทรัพย์
                5.2  สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ที่นำมาแสดง
                                1)  ชื่อชิ้นงาน..........เครื่องออกกำลังกายไก่..................................................................
                                ชื่อเจ้าของ/ผู้นำเสนอ.........นายวทัญญู  บุตรศรี............................................................
                5.3  โครงการ
                                1)  ชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์.......................-........................................................................
                                     ชื่อเจ้าของโครงงาน/ผู้นำเสนอ
                                                1) .......................................แผนกวิชา........................ระดับ..............ชั้นปีที่..........
                                                2) .......................................แผนกวิชา........................ระดับ..............ชั้นปีที่..........
                                                3) .......................................แผนกวิชา........................ระดับ..............ชั้นปีที่..........
                                อาจารย์ที่ปรึกษา.................................................................................................................
                                ภาพชิ้นงาน
                                2)  ชื่อโครงงานธุรกิจ และ /หรือโครงงานอื่น ๆ ................................................................
                                      ชื่อเจ้าของโครงงาน/ผู้นำเสนอ
                                                1) .......................................แผนกวิชา........................ระดับ..............ชั้นปีที่..........
                                                2) .......................................แผนกวิชา........................ระดับ..............ชั้นปีที่..........
                                                3) .......................................แผนกวิชา........................ระดับ..............ชั้นปีที่..........
                                อาจารย์ที่ปรึกษา.................................................................................................................
                                ภาพชิ้นงาน
                5.4  การบริการ  Fix it  Center  ที่นำมาบริการในงาน
                                1)  ชื่อการบริการ...ซ่อมจักรยานยนต์-เครื่องยนต์เล็ก.....จำนวนผู้เข้ารับบริการ.......10......คน
                                2)  ชื่อการบริการ.....................-......................................จำนวนผู้เข้ารับบริการ.....-...........คน
                                3)  ชื่อการบริการ.....................-......................................จำนวนผู้เข้ารับบริการ......-..........คน
                5.5  การแสดงแฟชั่นโชว์
                                1)  ชื่อชุด.................................-.....................จำนวนผู้แสดง.................-............คน
                                2)  ชื่อชุด.................................-.....................จำนวนผู้แสดง.................-............คน
                                3)  ชื่อผู้ควบคุม/ฝึกสอน….....................................................................................
                5.6  การแนะแนะการศึกษาต่อและอาชีพ
                                1)  ประมาณการผู้เข้าชมนิทรรศการ  จำนวน  .....500......คน
                                2)  ภาพนิทรรศการ
                5.7  การแสดงบนเวที
ที่
รายการแสดง
จำนวนผู้แสดง
ผู้รับผิดชอบ
วิทยาลัย
1
วงดนตรี
26
นายอาคม  พาอำนาจ
การอาชีพขอนแก่น
         
                                ชื่อ พิธีการ........นายถาวร  อินทะแสง........./ นางวิภารัตน์  ศรีลุนช่าง.............
                5.8  อื่น ๆ  ( กรุณาระบุรายละเอียด)
6.  การพัฒนาอาชีพเพื่อปลดป้ายคนจน  (KPI  =  30 คน)
                6.1  อาชีพที่เข้าไปพัฒนา.............ศิลปะประดิษฐ์.............................
                       จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนา.......23.....คน  ชื่อวิทยากร......นางสาวเยาวลักษณ์  เชื้อเจ้าทรัพย์...........
                       สถานที่/พื้นที่ปฏิบัติงาน........บ้านหัวฝาย  อ.ชนบท  จ.ขอนแก่น..................................................
                       ผลการดำเนินงาน  (เสร็จสิ้นแล้ว /กำลังดำเนินงาน/คาดว่าจะแล้วเสร็จ).......................................
                       .......................กำลังดำเนินงาน.......................................................................................................
                       ปัญหาอุปสรรค.............................-................................................................................................
                6.2  อาชีพที่เข้าไปพัฒนา.............ขนมไทย.......................................
                       จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนา.......15.....คน  ชื่อวิทยากร......นางรุ่งนภา  ไหมไทย.............................
                       สถานที่/พื้นที่ปฏิบัติงาน........บ้านหัวฝาย  อ.ชนบท  จ.ขอนแก่น..................................................
                       ผลการดำเนินงาน  (เสร็จสิ้นแล้ว /กำลังดำเนินงาน/คาดว่าจะแล้วเสร็จ).......................................
                       .......................กำลังดำเนินงาน.......................................................................................................
                       ปัญหาอุปสรรค.............................-................................................................................................
               
7.  ข้อเสนอแนะ
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 16646เขียนเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2006 11:17 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 17:17 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี