วิสัยทัศน์ผู้บริหาร ICT

ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์จะเห็นความสำคัญของ ICT และมองอนาคตว่า ICT จะเป็น พื้นฐานสำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความก้าวหน้า ทันสมัย ทันเหตุการณ์รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างรวดเร็ว วิสัยทัศน์ที่ผู้บริหารจะต้องมองเห็นและมองเป็น

ผมได้รับอีเมล์จาก คุณพิเชษฐ์  โคนกระโทก   นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ซึ่งตั้งคำถามมาอย่างน่าสนใจ
ทำให้ผมอยากจะเก็บเอาไว้ในการจัดการความรู้   เพื่อแลกเปลี่ยนกับผู้สนใจทั้งหลายในมุมมองที่อาจจะแตกต่างไปจากผม  ประเด็นที่ว่า

วิสัยทัศน์ด้านการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับการบริหารจัดการของผู้บริหาร ควรเป็นอย่างไร

ผมมองอย่างนี้นะครับ

การพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการ 

วิสัยทัศน์ด้านการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับการบริหารจัดการของผู้บริหาร ควรเป็นอย่างไร
ผู้บริหารควรมีวิสัยทัศน์ ICT ดังนี้
 ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์จะเห็นความสำคัญของ ICT และมองอนาคตว่า ICT จะเป็น
พื้นฐานสำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความก้าวหน้า ทันสมัย ทันเหตุการณ์รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างรวดเร็ว  วิสัยทัศน์ที่ผู้บริหารจะต้องมองเห็นและมองเป็นนั่นคือ
 ผู้บริหารควรมองเห็นว่า ICT จะเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการบริหารจัดการองค์กรในอนาคต   เนื่องจากการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่มากขึ้นเกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี   แล้วส่งผลกระทบไปถึงการบริหารจัดการ สังคมและเศรษฐกิจ  การแข่งขันที่จะต้องนำไปสู่ความเป็นเลิศ  การเป็นผู้นำ และเกิดประโยชน์ต่อองค์กรสูงสุดคือ การนำเอา ICT เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อความคล่องตัวขององค์กร ลดค่าใช้จ่าย สนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง ตรงประเด็น และผู้ปฏิบัติงานทำงานได้เต็มศักยภาพ   ผู้บริหารมองเห็นว่าการบริหารจัดการองค์กรจะต้องใช้ ERP เป็นฐานการบริหาร   มองเห็น SCM ในการจัดการกระบวนการ และ CRM ในการดูแลลูกค้า
 

ผู้บริหารควรมองเห็นว่า ICT จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาคน   ซึ่งหมายถึงถ้าเป็นผู้บริหารในหน่วยงานการศึกษา  ICT จะเข้ามามีบทบาทในการเรียนการสอนอย่างมาก  พัฒนานักเรียนนักศึกษาโดยใช้ ICT เป็นฐาน   จะทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถทางด้าน ICT เป็นพื้นฐานสำคัญในอนาคตของชาติ  ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ต้องเห็น ICT เป็นปัจจัยสำคัญในการเปลี่ยนแปลงของอนาคต      ถ้าผู้บริหารอยู่ในหน่วยงานราชการหรือเอกชน  ICT ก็ยิ่งจำเป็นและมีบทบาทในการพัฒนาบุคลากร  อันเป็นกำลังสำคัญขององค์กรให้รุดหน้า  ไม่จะเป็นการใช้ Web-based training  การประชุมในแบบ Web Confererencing และการจัดการความรู้ขององค์กรในการใช้ ICT   เพื่อนำองค์กรไปสู่องค์กรเพื่อการเรียนรู้  ล้วนมี ICT เป็นหลักที่ผู้บริหารควรมองเห็น

 ผู้บริหารควรมองเห็น ICT เป็นความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอยู่สม่ำเสมอ  เพราะ ICT สิ่งที่จะนำมาสู่การเปลี่ยนแปลง  นั่นคือ เทคโนโลยีของ ICT มีการเปลี่ยนแปลงโดยตลอด  จำเป็นต้องจัดทำแผนปฏิบัติการเป็นระยะ ๆ เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง  และสอดรับกับความต้องการในแต่ละยุคแต่ละสมัย  เพื่อไม่ให้องค์กรต้องตกยุค  รวมทั้งแสดงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารเองที่ต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง   ไม่ใช่เป็นผู้ตามการเปลี่ยนแปลงของโลก อันจะทำให้ภาวะผู้นำของผู้บริหารไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในอนาคต
 

ผู้บริหารจะต้องมีวิสัยทัศน์ในการยอมรับเทคโนโลยี  ควรเข้าใจถึงการบริหารจัดการ ICT ว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนเสมอ  รอต่อไปไม่ได้เพราะเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา   วิสัยทัศน์ ICT สะท้อนความคิดของผู้บริหารได้ดีกว่า   วิสัยทัศน์ในด้านอื่น ๆ    ภาวะผู้นำในองค์กรจับประเด็นได้จากวิสัยทัศน์ ICT   ผู้นำการเปลี่ยนแปลงดูจากวิสัยทัศน์ ICT ของผู้นำได้อย่าง่ายดาย     วิสัยทัศน์ผู้บริหารต่อ ICT จึงไม่ใช่การซื้อของใหม่ตลอดเวลา   แต่เกิดจากผู้บริหารสนใจและถามหาเทคโนโลยีที่จะนำมาสู่องค์กร   เลือกและใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม  ยอมรับและให้ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารว่ามีบทบาทสำคัญ    วิสัยทัศน์อื่น ๆ จะสะท้อนตามมาจากนั้น

ขอบคุณที่ให้เกียรติและหวังจะเป็นประโยชน์แก่วิทยานิพนธ์ของท่าน

แล้วพบกันใหม่
ปรัชญนันท์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Information Management and Technology Management

คำสำคัญ (Tags)#ภาวะผู้นำ#ผู้นำการเปลี่ยนแปลง#การจัดการ ict#วิสัยทัศน์ ict

หมายเลขบันทึก: 165750, เขียน: 17 Feb 2008 @ 15:26 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 12:59 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

นายพิเชฐ
IP: xxx.246.144.163
เขียนเมื่อ 

ยุคนี้เป็นยุคโลกาภิวัฒน์ เพราะขณะนี้ประเทศเปิดสามารถติดต่อได้โดย ict

ดังนั้นผู้บริหารยุคใหม่ต้องบูรณการความรู้ ICT มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับองค์กรนั้นทุกมิติเพื่อประเทศชาติ

tatiya
IP: xxx.173.149.204
เขียนเมื่อ 

ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ ต้องมองเห็นว่า ICT มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก ในทุกภาคส่วนและทุกระดับ การเปลี่ยนแปลงแข่งขันรวดเร็วรุนแรงมากขึ้นเท่าไร  ICT ก็ยิ่งเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาที่ขาดไม่ได้

หทัยกร
IP: xxx.149.96.66
เขียนเมื่อ 

ICTมีประโยชน์มากๆสำหรับผู้บริหาร เป็นความได้ปรียบเชิงกลยุทธ์

the winny
IP: xxx.149.96.66
เขียนเมื่อ 

ICTเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาและสำคัญยิ่งสำหรับผู้บริหาร