AAR หลังดูงานหนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม

การเชื่อมโยงกิจกรรมการผลิต กับการตลาดเข้าด้วยกัน

         หลังจากการสัมมนาเชิงปฺฏิบัติการนักส่งเสริมการเกษตร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2549 สายที่ 2 ในช่วงเช้า (ลิงค์อ่านรายละเอียดการสัมมนาในช่วงเช้า)  นักส่งเสริมทุกคนได้เดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน และเยี่ยมชมการดำเนินโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม ของตำบลแสนตอ ซึ่งเป็นแปลงนำร่องของอำเภอขาณุวรลักษบุรี  เพื่อให้นักส่งเสริมการเกษตรได้มาดูแปลง  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักส่งเสริมที่เป็นผู้จัดการฟาร์มด้วยกัน  และเกษตรกรที่เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม  (ดูรายละเอียดฟาร์มเพิ่มเติม)

                                          เจ้าของฟาร์มแนะนำกิจกรรม

 

          หลังจากการศึกษาดูงานกิจกรรมส่งเสริมการเกษตร ในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์มในครั้งนี้แล้ว ได้ทำ AAR โดยคุณสุวรรณ  ตาคำ นักส่งเสริมการเกษตรของสำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี ซึ่งสรุปได้ดังนี้

          1. การศึกษาดูงานในวันนี้ได้เรียนรู้อะไร

  • ได้เห็นรูปแบบการวางแผนผังของฟาร์มที่ดี ทั้งพืช สัตว์ และประมง
  • ได้เรียนรู้ถึงความสำเร็จของการปฏิบัติ หากคัดเลือกเกษตรกรที่มีความพร้อมในหลายๆ ด้าน
  • เห็นการเชื่อมโยงกิจกรรมการผลิต กับการตลาดเข้าด้วยกัน เนื่องจากแปลงนี้มีร้านอาหารรองรับผลผลิตทำให้แผนการผลิตไม่มีปัญหา
  • ได้เรียนรู้ถึงการดำเนินการทางด้านการผลิตทางการเกษตร ว่าต้องมีการบริหารจัดการที่ดี และวางแผนในทุกๆ ด้าน

          2. ประเด็นใดที่คิดว่าจะนำกลับไปปรับใช้ในงานได้

  • อำเภอที่จะดำเนินการต่อไป จะต้องเน้นที่การคัดเลือกเกษตรกรที่มีความสนใจ และมีความพร้อมที่จะเสียสละในการดำเนินงาน
  • ในการจะดำเนินกิจกรรมใดๆ ในฟาร์ม  จะต้องมีการศึกษาการตลาดและวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับตลาดด้วย
  • เกษตรกรที่จะเข้าร่วมดำเนินงาน จะต้องคัดเลือกเกษตรกรที่มีความขยันหมั่นเพียร จึงจะทำให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จ

          3. ข้อเสนอแนะ

  • การเข้าศึกษาดูงาน ยังมีนักส่งเสริมที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม แต่ละอำเภอต้องทำความเข้าใจให้แก่นักส่งเสริมฯ ต่อไป
  • หลังจากการศึกษาดูงานแล้ว จะมีการสรุป (AAR) ซึ่งเจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจในกระบวนการ ครั้งต่อไปต้องชี้แจงและย้ำให้ทุกคนได้ร่วมในทุกขั้นตอน เพื่อประโยชน์สำหรับตัวนักส่งเสริม และต่อการปฏิบัติงาน
  • สถานที่การจัดการสัมมนาและการศึกษาดูงาน ควรอยู่ไม่ห่างไกลกันมากนัก

                                          บรรยากาศ AAR

 

          ในการทำ AAR วันนี้ มีสิ่งที่ทีมงานได้เกินความคาดหวังในวันนี้ ก็คือการฝึกให้นักส่งเสริมฯ ทำ AAR โดยทีมงานไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการเอง  ลองคลิกที่รูปคุณสุวรรณ ตาคำ ดูซิครับว่าวิธีการฝึกให้นักส่งเสริมการเกษตรทำ AAR นั้น เราทำอย่างไร

                                          คุณสุวรรณ ตาคำ

          บันทึกมาเพื่อการ ลปรร. ครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก  22/02/49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMนักส่งเสริมการเกษตรความเห็น (0)