สัมมนาเชิงปฏิบัติการนักส่งเสริมการเกษตร ก.พ. 49 (กำแพงเพชร สายที่ 2 )

จะพยายามบันทึกรายละเอียดให้ได้มากที่สุดและสื่อไว้ในบล็อกนี้ ว่าตนเองและทีมงานกำลังทำอะไร..เพื่ออะไร.. ทำอย่างไร..และได้เรียนรู้อะไรครับ

          22 กุมภาพันธ์ 2549 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการนักส่งเสริมการเกษตร (DW) สายที่2 ซึ่งประกอบไปด้วยนักส่งเสริมการเกษตรจาก สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง,ปางศิลาทอง,ทรายทองวัฒนา,กิ่ง อ.บึงสามัคคี และสำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี (เจ้าภาพ)

          กระบวนการสัมมนาฯ ได้วางไว้เช่นเดียวกันกับสายที่ 1 (ลิงค์ดูรายละเอียดสายที่ 1) โดย  ภาคเช้าเป็นการชี้แจงตอบข้อซักถาม ประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงาน และการแบ่งกลุ่มการระดมความคิดเห็น เพื่อสรุปผลและปัญหาในการทำงานในเดือนที่ผ่านมา และหาแนวปฏิบัติงานร่วมกัน ทั้งในกลุ่มของนักส่งเสริมผู้ปฏิบัติ และเกษตรอำเภอ/หัวหน้ากลุ่มงานในระดับจังหวัด ในฐานะผู้สนับสนุน และ ภาคบ่าย เป็นการศึกษาของดี หรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่ได้ดำเนินการและประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง  เพื่อให้เพื่อนๆ นักส่งเสริมฯ ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักส่งเสริมฯ ด้วยกัน และเกษตรกรที่ได้ดำเนินกิจกรรมนั้นๆ

          ภาพกิจกรรมในวันนี้ มีดังต่อไปนี้ครับ

  • ภาคเช้า การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ นักส่งเสริมการเกษตร เนื้อหาเกี่ยวกับการดำเนินโครงการผลิตพืชปลอดภัย ปี 2549 เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน และปรับกระบวนการทำงานและวางแผน/แนวทางในการทำงานร่วมกัน

    กลุ่มนักส่งเสริมการเกษตร     กลุ่มนักส่งเสริมฯ

    ระดมช่วยกันคิด     กลุ่มเกษตรอำเภอครับ

 

  • ภาคบ่าย การศึกษากิจกรรมหนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม ของตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี เป็นของดี หรือกิจกรรมที่นักส่งเสริมจากอำเภออื่นๆ สามารถมา ลปรร.เพื่อนำกลับไปพัฒนาการทำงานในพื้นที่ของตนเองได้

                                          ศึกษาดูงานกิจกรรมหนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม

          เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่บันทึกมาเพื่อเป็นการ ลปรร. ในกระบวนการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ซึ่งทีมงานได้นำเครื่องมือ KM บางตัวมาปรับใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนให้การปฏิบัติงาน เกิดการ ลปรร.กันมากยิ่งขึ้น บางเครื่องมือก็พยายามเรียนรู้และปรับให้เข้ากับบริบทของเรา เพราะมีคุณกิจ 2 วง คือนักส่งเสริมฯ ที่อยู่หน้างาน และเกษตรกรที่เป็นลูกค้าตัวจริงของเรา  

...........จะพยายามบันทึกรายละเอียดให้ได้มากที่สุดและสื่อไว้ในบล็อกนี้ ว่าตนเองและทีมงานกำลังทำอะไร..เพื่ออะไร.. ทำอย่างไร..และได้เรียนรู้อะไรครับ......

วีรยุทธ  สมป่าสัก  22/0249

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMนักส่งเสริมการเกษตรความเห็น (0)