การบริหารจัดารที่ดีกองทุนหมู่บ้าน


งานโครงการวิจัยนี้เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของงานวิจัยด้านการเงินของทีมเราปัจจุบัน

เมื่อคืนได้มีเวลาอ่านรายงานการสังเคราะห์โครงการวิจัยและพัฒนาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสรางการบริหารจัดการที่ดี ขององทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  งานวิจัยชุดนี้เป็นการสังเคราะห์แบบที่เข้มข้นมาก เหลือแบบเนื้อๆจึงอยากคัดลอกบางส่วนมาเผื่อจะเป็นประโยชน์กับผู้สนใจ

การบริหารจัดการที่ดีของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีองค์ประกอบสำคัญอย่างน้อย ๘ ประการคือ
๑. คณะกรรมการ ควรมีคุณลักษณะดังนี้
๑)     เสียสละ
๒)   รับผิดชอบ
๓)   ซื่อสัตย์
๔)   มีความเป็นธรรม
๕)   คนในชุมชนให้การยอมรับ
๖)    มีความสามารถ ด้าน การวางแผน การบริหารงาน
๗)   สนใจใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
๒.    สมาชิก
๑)     มีความรับผิดชอบ
๒)   ปฏิบัติตามระเบียบกองทุน
๓)   มีความเข้าใจในเรื่องวัตถุประสงค์ของกองทุน
๔)   มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และปรารถนาดีต่อกัน
๓.    ระเบียบ ต้องมีความสอดคล้องกับสภาพของชุมชนโดยสมาชิกมีส่วนร่วมในการกำหนด
๔.    การบริหารจัดการ
๑)     มีระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน
๒)   เอกสาร บัญชี เป็นระบบตรวจสอบได้
๓)   มีแผนในการพัฒนากองทุน
๔)   เน้นการออมสัจจะอย่างต่อเนื่อง
๕.    นโยบายของรัฐบาล ต้องการให้กองทุนเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน
๖.     กลไกสนับสนุน หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง ควรปรับบทบาทเป็นผู้สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ
๗.    เครือข่าย เป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนากองทุน
๘.    ทุนเดิมของชุมชน
๑)     ระบบความเชื่อประเพณี วัฒนธรรม
๒)   มีพื้นที่ทางสังคมให้คนในชุมชนได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ ปรึกษาหารือ คิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ที่มา : เอกสรการสังเคราะห์โครงการวิจัยและพัฒนาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการที่ดี ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง หน้าที่ 5

 

หมายเลขบันทึก: 16370เขียนเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2006 11:33 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 14:27 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี