แลก เปลี่ยน เรียน รู้ ประสบการณ์

 พันเอกนายแพทย์อรสิทธ์ ปุณณะนิธิ และ ครอบครัว (รูปล่างขวา) นำทีมมา "เล่า ประการณ์ตรง" ในการ "สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผ้รับบริการ" ท่านอาจารย์หมออรสิทธิ์ ท่านเรียนโรงเรียนมัธยมจากโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา และ จบชั้นมัธยมปลายจากโรงเรียนวัดเบญจมบพิตร เข้าแพทย์จุฬา รุ่นที่ ๒๖ หลังจากนั้นมาเป็นแพทย์ฝึกหัดที่โรงพยาบาลขอนแก่น รุ่นที่ ๒ เป็นแพทย์ที่โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ ท่านจบการฝึกอบรมสาขาศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์

และ รับราชการในกระทรวงกลาโหมจนกระทั้งท่านเป็นที่ปรึกษาของโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปคม และ เป็นโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพ สามแห่งแรกในประเทศไทย

 ประสบการณ์โรงพยาบาลท่านเริ่มปรับตั้งแต่ โครงสร้างของโรงพยาบาล ทำให้ผู้รับบริการเกิดความประทับใจนับตั้งแต่ ปรับสถานที่ให้ผู้รับบริการสะดวก มีเครื่องปรับอากาศให้ทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการมีความสะดวกสะบาย มีเครื่องรับโทรทัศน์ให้ผู้รับบริการดู

JJ