วันนี้ครึ่งวันเช้า (8.30-12.30 น.) ผมได้ไปที่สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อร่วมลปรร.และถ่ายทอดประสบการณ์เรื่อง blog ให้กับสมาชิกหอสมุด

   ผมไปเช้าเกินไป 8.35 น. สมาชิกยังไม่พร้อมกันแต่ได้จัดเก้าอี้เป็นรูปตัว U และมีโต๊ะสำหรับลปรร. 1 ตัว เราพร้อมกันประมาณ 9 โมงเช้า มีสมาชิกเข้าร่วมประมาณ 14-15 คน คุณวันเพ็ญเป็นคนแนะนำวิทยากร (beeman)

   เริ่มต้นผมได้ทบทวนเรื่อง KM หรือการจัดการความรู้ และโมเดลปลาทู เพื่อปรับระดับความรู้เล็กน้อย พูดถึง KV+KS+KA และให้สมาชิกแนะนำตัวเองโดยใช้หลักการ Dialogue และ Deep Listening และต่อไปนี้ก็คือรายชื่อเป็นสมาชิกที่เข้าร่วมงานครั้งนี้ (จากการแนะนำตัว)

 

ชื่อ

 ตำแหน่งหน้าที่ 

 1. คุณปัทมา   ฝ่ายพัฒนาสำนักหอสมุด ลงทะเบียน Key ข้อมูล
 2. คุณลำแพน  ฝ่ายเอกสารสนทศ Key ข้อมูล
 3. คุณชลดา  ฝ่ายพัฒนาทรัพยากร
 4. คุณปรียานุช  ฝ่ายวิเคราะห์สนเทศ
 5. คุณรัชวรรณ  บรรณารักษ์ ฝ่ายวารสาร จัดซื้อจัดหา
 6. คุณพรทิพย์ (น้อย)  บรรณารักษ์ งานวิเคราะห์
 7. คุณรวิวรรณ (อ้อม)  บรรณารักษ์ วิทย์ฯสุขภาพ ยืมคืน ตอบคำถาม
 8. คุณสุนิสา   จนท.บริหาร สนง.เลขาห้องสมุด
 9. คุณสุวรรณา  บรรณารักษ์ข้อมูลท้องถิ่น หอประวัติมน.
10. คุณศรีสมบูรณ์  ซ่อมบำรุง
11. คุณปริญดา  จนท.บริหารงานทั่วไป
12.  คุณธิดารัตน์  ฝ่ายสือโสตทัศนะศึกษา
13. คุณขวัญตระกูล  บรรณารักษ์ ฝ่ายบริการค้นคว้าข้อมูล
14. คุณวันเพ็ญ  บรรณารักษ์ ฝ่ายบริการ
15.  คุณนาฏยา  ฝ่ายทรัพยากร จัดซื้อจัดจ้าง (วิทย์ฯสุขภาพ)
     

   และต่อมาก็คือภาพของทั้ง 15 ท่าน (แต่ไม่มีภาพของผมเพราะว่าผมเป็นคนถ่ายภาพ)

     
 
ภาพที่ 1 จากซ้ายไปขวา : คุณพรทิพย์ อาจวิชัย (อิงจันทร์), ภาพที่ 2 คุณลำแพน นาคท่าโพ  
คุณรัชวรรณ นัดสันเทียะ(หม่อมกลาง), คุณปรียานุช, คุณชลดา (Panty), คุณปัทมา  
     
 
  ภาพที่ 3 คุณศรีสมบูรณ์ ผุยปุ้ย, คุณสุวรรณา นุ่มพิษณุ (pee nid),  ภาพที่ 4
  คุณสุนิสา พรหมมณี (Jet.) คุณรวิวรรณ(อ้อม)
         
     
  ภาพที่ 5 คุณขวัญตระกูล ภาพที่ 6 คุณธิดารัตน์ ใบสูงเนิน, คุณปริญดา เตชะฤกษ์, คุณนาฏยา    
   กลิ่นสุคนธ์      

 

   
ภาพที่ 7 คุณวันเพ็ญ (Tanjankul) ภาพที่ 8 การกำหนด KV เกี่ยวกับ blog
   

    ส่วนภาพสุดท้ายเป็น KV หรือหัวปลาที่เรากำหนดเป็นหัวข้อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง blog

 

  ภาพที่ 8 สรุป KV เกี่ยวกับ blog ในชุมชนห้องสมุด ม.นเรศวร