สัมมนาเชิงปฏิบัติการนักส่งเสริมการเกษตร ก.พ. 49 (กำแพงเพชร สายที่ 1 )

วันนี้ได้เรียนรู้ในหลายประเด็น พรุ่งนี้จะปรับกระบวนการและจะทำให้ดีกว่าวันนี้ครับ

          วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2549 สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนักส่งเสริมการเกษตรประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2549 แบ่งเป็น 2 สาย วันนี้เป็นสายที่ 1 ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอเมือง พรานกระต่าย คลองลาน ไทรงาม  ลานกระบือ และกิ่งอำเภอโกสัมพีนคร โดยครั้งนี้สำนักงานเกษตรอำเภอพรานกระต่ายเป็นเจ้าภาพ

           สถานที่สัมมนา จัดที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพิไกร  กิจกรรมในวันนี้มีดังนี้

          ช่วงเช้า  การชี้แจงจาก กลุ่มและฝ่ายต่าง ๆ  และการชี้แจงตอบข้อซักถามจากคณะทีมนิเทศก์จากกรมฯ และเขต  ส่วนใหญ่จะเน้นการ "พูด" มากกว่า "ฟัง"

  • บรรยากาศช่วงเช้า

                                          ห้องประชุม อบต. คลองพิไกร

 

          ช่วงบ่าย 13.00-14.00 น. เป็นการแบ่งกลุ่มเจ้าหน้าที่ออกเป็น 4 กลุ่ม เพื่อร่วมกันระดมความคิดเกี่ยวกับปัญหาที่พบ และแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และกลุ่มเกษตรอำเภอกับ หน.กลุ่มเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

  • กลุ่มนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

    แบ่งกลุ่มสัมมนา     ระดมสมองกันหน่อย

                                          กลุ่มนี้มีทั้งนักส่งเสริมมือเก่าและมือใหม่

 

  • กลุ่มของเกษตรอำเภอและหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ระดมสมองเพื่อหาทางแก้ปัญหาและสนับสนุนการทำงาน

                                          กลุ่มเกษตรอำเภอและ หน.กลุ่ม/ฝ่าย

          แม้กระบวนการจะกำหนดไว้อย่างชัดเจน ทั้งวาระ และรูปแบบของกิจกรรม  แต่สิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ก็คือ

  • ยังเน้นที่การชี้แจง (พูด) เหมือนการประชุมทั่วๆ ไป
  • บางส่วนยังไม่ค่อยเห็นความสำคัญ และร่วมกิจกรรมแบบขอไปทีไม่ครบทุกขั้นตอน
  • การรักษาเวลายังทำได้ไม่ดีพอ ผมและคุณสายัณห์ และท่านเกษตรอำเภอพรานกระต่ายต้องปรับ-ยืดหยุ่นกิจกรรมอยู่ตลอดเวลา
  • อำเภอพรานกระต่ายเจ้าภาพ เตรียมการไว้ดีมาก ทั้งสถานที่ การนำเสนอ และจุดการศึกษาดูงานพืชปลอดภัย/อินทรีย์ ในช่วงบ่าย
  • ผมได้นำแผ่นพับของเกษตรปลอดสารที่พิจิตร และจดหมายข่าวของเครือข่ายฯพิจิตร ถ่ายเอกสารและแจกเผยแพร่ให้นักส่งเสริมทุกคน เพื่อกระตุกต่อมคิดในการปฏิบัติงาน การนำเสนอผลงาน/กิจกรรม เป็นต้น
  • วันนี้ได้เรียนรู้ในหลายประเด็น พรุ่งนี้จะปรับกระบวนการและจะทำให้ดีกว่าวันนี้ครับ

บันทึกมาเพื่อการ ลปรร.ครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMนักส่งเสริมการเกษตรความเห็น (0)