คุณครูวิทย์ประถมที่รัก (ขอโทษที่ห่างหายไป 2 อาทิตย์ งานเยอะ ม๊าก มากๆๆๆ)

        เรามาเริ่มแก้ปัญหาการฝึกให้ผู้เรียน ชั้น ป.6 ทำโครงงานกันเลยนะคะ และผลพลอยได้ก็คือ ผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ และผลงานสำหรับประเมินเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครู ปี 2552 ด้วยนะคะ

        ผลงานทางวิชาการเพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยการทำโครงงาน ป.6

      ประกอบด้วย                       

               1) ชุดฝึกกิจกรรมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียน ชั้น ป. 6

               2) คู่มือการใช้ชุดฝึกกิจกรรมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้น ป. 6

               3) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดฝึกกิจกรรมการทำโครงงาน

                   วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียน ชั้น ป. 6

               4) รายงานผลการใช้ชุดฝึกกิจกรรมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ชั้น ป. 6

          อย่าลืม! การทำผลงานครั้งนี้ไม่ใช่ทำเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้ตัวครูอย่างเดียว แต่เป็นการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้นวัตกรรม..........ทำไป ทดลองใช้ไป ปรับปรุงไป พัฒนาไป เป้าหมายอยู่ที่ผู้เรียน............

          ตอนต่อไป จากประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษา / กลั่นกรอง / ประเมินผลงานทางวิชาการ สาขา วิทยาศาสตร์  จะนำเสนอเทคนิคการประเมิน  ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในการจัดทำผลงานให้มีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน เพื่อนครู ..........โดยมุ่งเน้นสำหรับครูวิทย์ประถม........มือใหม่  ที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน.........จากนวัตกรรมทั้ง 4 รายการข้างต้น.......เราจะเริ่มต้นทำรายการไหนก่อน และทำอย่างไร  แบบนักปฏิบัติจริง..........นะคะ